PTS levererade nyligen till regeringen sitt förslag Bredbandsstrategi för Sverige. Det är i denna rapport som PTS presenterar hur gapet mellan landsbygd och tätorter vad avser bredbandstillgång ska reduceras.

Enligt PTS saknas underlag för kommersiell utbyggnad av bredbandsnät med hög kapacitet till mellan 25 och 35 procent av Sveriges befolkning, de som bor på mindre orter och i glesbygd.

PTS föreslår att staten ska besluta om ett långsiktigt mål för bredband med hög kapacitet till glesbygden. En garanti av detta slag är något nytt som aldrig funnits tidigare.

I Sveriges stora tätorter byggs i dag nya bredbandsnät med kapacitet från 20 och upp till 100 Mbit/s fram till hushållen.

Om Sveriges glesbygd ska få liknande kapacitet är den höga utbyggnadskostnaden problemet. Enligt CS beräkningar handlar det om investeringar i klassen 10–15 miljarder kronor.

Denna grova kalkyl baseras på information från fem glesbygdskommuner i Östergötland som i dag bygger fibernät i full skala till sin glesbygd. Kostnaden är i genomsnitt 25 000 kronor per abonnent.

Inom EU finns sedan länge ett regelverk som gör det möjligt för medlemsländerna att subventionera glesbygdsutbyggnad utan att komma i konflikt med konkurrenslagarna, Universal Service Obligation, Uso. Sverige är det enda land om inte utnyttjar den möjligheten.

PTS lyfter fram möjligheten att med stöd av Uso finansiera glesbygdens bredband med en särskild avgift som ska tas ut av alla nätoperatörer.

EU väntas under 2008 besluta om bredband får finansieras enligt Uso. Konsekvensen skulle bli att alla landets bredbandskunder på så sätt deltar i finansieringen av bredbandsutbyggnaden i glesbygd.

– Staten måste tillse att det finns en finansiering för glesbygdens bredband så att gapet inte växer till de stora orterna i Sverige, säger Katarina Kämpe, ställföreträdande generaldirektör på PTS.

Men Henrik Hansson, politisk sakkunnig hos infrastrukturminister Åsa Torstensson, slår fast att Sverige inte har några planer på att göra som övriga EU-länder och införa en avgift från nätoperatörerna.

– Det är en väg som Sverige inte har valt. Det kan bero på vilket tidsperspektiv man lägger på det, men det är ingen hypotes vi arbetar efter, säger han.

I dag finns över 100 000 hushåll och företag i Sveriges glesbygder som överhuvudtaget inte erbjuds billigt bredband. De är hänvisade till gamla telefonmodem för sin internettrafik. I andra delar av landsbygden finns adsl med låg kapacitet, 2 Mbit/s och mindre.

Fakta

Återhållsam reaktion från Sveriges fyra stora telefonbolag om PTS-­förslaget:
– Vi stöder att man utreder frågan om avgifter, säger Fredrik Helgesson, Telenor.

– Vi är villiga att föra en diskussion om avgifter men då måste konkurrensen ske på lika villkor, säger Niclas Palmstierna, Tele2.

Ett liknade besked ger TDC.

– Teliasonera kommenterar inte rapporten från PTS, säger Iréne Krohn, Teliasonera.