– Vi hamnar i en brist­situation på någonstans mellan 5 000 och 10 000 personer, säger Niklas Zandelin, vd på analysföretaget Exido som gjort rapporten IT-Lönebarometern 2007.

Undersökningen är den i särklassigt största kartläggningen som gjorts av villkoren för de runt 150 000 personer som jobbar med it i Sverige. Undersökningsresultaten bygger på intervjusvar från mer än 6 500 av Dataföreningens medlemmar.

I princip alla yrkeskategorier inom it är representerade i undersökningen. 20 procent är it-chefer och mer än 35 procent har rekryteringsansvar. Därför ger undersökningen en mycket tydlig fingervisning om hur rekryteringsplanerna ser ut när det gäller it-personal för det närmaste året på landets företag och myndigheter.

Totalt räknar företagen och offentliga sektorn med att öka sin it-bemanning med 13,1 procent eller cirka 20 000 personer under det närmaste året. Samtidigt kommer det bara att utexamineras 8 000–10 000 it-studenter från landets universitet och högskolor, enligt Exido.

Många företag som redan i dag rapporterar om svårigheter att rekrytera it-personal får med andra ord räkna med ännu större problem under det kommande året.

– Vi märker hur lönetrycket ökar redan med dagens bristsituation. Jag hoppas företagen tar ett ansvar och möter detta genom ökade satsningar på rörliga lönemodeller kopplade till prestation, säger IT & Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson.

I det korta perspektivet kan företagen tvingas möta bristen på personal genom att outsourca fler arbetsuppgifter, tror Anne-Marie Fransson.

Åsa Holmgren, ekonom och utredare med ansvar för it-branschen på fackförbundet Sif, tror också att lönetrycket kommer att öka. Men företagen måste kunna erbjuda mer än pengar för att lyckas med sina it-rekryteringar.

– Företagen måste kunna visa att de är arbetsgivare som vill satsa långsiktigt på sina anställda. Jag tror exempelvis det är viktigt att ha en plan för långsiktig personalutveckling, säger hon.

Möjlighet till vidareutbildning är viktigt för den som jobbar it-branschen med tanke på den snabba tekniska utvecklingen.
Men det är något som it-företagen ofta inte säger sig ha tid med under högkonjunktur och inte ha råd med under lågkonjunktur, enligt Åsa Holmgren.

Exidos undersökning blottlägger ytterligare ett faktum som sannolikt bidrar till att pressa upp lönenivåerna på it-marknaden.

En betydande andel av dem som jobbar med it vill byta arbetsplats. Drygt 17 procent av de tillfrågade säger att de aktivt letar jobb i en annan organisation. De räknar med att ha bytt arbetsplats under det närmaste året.

Ytterligare en stor grupp av de tillfrågade säger att de överväger att byta jobb, en del dock bara inom den egna organisationen. Bara strax under 50 procent svarar entydigt att de inte aktivt söker efter ett nytt jobb.

Tre huvudmotiv dominerar bland dem som söker nytt jobb; missnöje med karriärmöjligheterna, missnöje med lönenivåer och bonusar. På frågan vad de främst söker efter i jakten på en ny arbetsplats blir det i särklass vanligaste svaret utmanande och stimulerande arbetsuppgifter. Lönenivån kommer först på tredje plats.

I undersökningen berättar de rekryteringsansvariga om vad för slags it-specialister de främst söker. Absolut störst efterfrågan är det på specialister på Windows Server 2003 och Dotnet. Men även specialkunskaper inom Java, soa, sql/DB2 och Oracle ur serverperspektiv bedöms som riktigt hett just nu.

Exido har vägt samman detta med en uppskattning av tillgången på specialister inom de här områdena. Resultatet ger vid handen att det kommer att bli svårast för
företagen att få tag i folk som kan soa och Windows Server 2003 framöver. Lättast blir det hitta expertis som kan Visual Basic och Sun Solaris.

I den förra högkonjunkturen låg mycket av företagens fokus på att bygga egna system. Då var det framför allt systemutvecklare som företagen sökte efter, berättar Exidos vd Niklas Zandelin.

I dagens högkonjunktur kan företagen köpa in mycket av det som tidigare egenutvecklades. Nu är det i stället projektledare med verksamhetskompetens inom exempelvis soa och virtualisering som företagen främst söker efter.

Företagen börjar allt mer se på it som ett verktyg för att öka intäkterna. Därför blir nästa steg i ut­vecklingen bli att företagen successivt lägger allt större fokus på att hitta it-personal med affärskompetens. Gränsen mellan teknik- och affärskompetens kommer bit för bit att suddas ut, enligt Niklas Zandelin.

– Det är ett paradigmskifte som vi i vissa delar står mitt uppe i. En civilekonom i dag kan mycket mer om it än en civilekonom för tio år sedan, säger han.

Fakta

IT-lönebarometern är en kartläggning av löne- och motivationsfrågor på den svenska it-arbetsmarknaden. Undersökningen är genomförd av analys- och rådgivningsföretaget Exido International i samarbete med Computer Sweden och Dataföreningen.

Underlaget är en webbenkät som besvarats av 6 500 medlemmar i Dataföreningen som arbetar inom it. Med it-professionella avses dem som arbetar med it både på branschföretag och användarföretag.

…är på det hela taget nöjd med sitt jobb och sin arbetsplats.

…jobbar runt 43 timmar i veckan. Arbetstiden har i de allra flesta fall inte ökat under det senaste året.

…tjänar i snitt 40 000 kronor i månaden, inklusive en liten bonusdel cirka på 1 500. Lönen är det han är minst nöjd med på jobbet. Missnöjet med lönen är störst bland offentliganställd it-personal.

…tycker att det totalt sett bästa med arbetsplatsen är arbetskamraterna, arbetsgivarens finansiella stabilitet och anställningstryggheten. Men anställda i den privata sektorn betonar mer de närmaste cheferna och den egna organisationens förståelse för it-verksamhetens betydelse. De privatanställda är mer nöjda med allt på jobbet utom en sak: anställningstryggheten.

…tycker att det sämsta med arbetsplatsen är omorganisationer, ökad arbetsbörda, nya chefer och budgetnedskärningar. Men hela 65 procent säger att de inte är missnöjda med något på jobbet.

Källa: Exidos IT-Lönebarometer