Internetoperatörer ska tvingas lämna ut information om fildelare efter beslut i domstol. Det står att läsa i en promemoria baserad på EUs kontroversiella Ipred-direktiv som idag lämnades från justitiedepartementet.

Förslaget innebär större makt åt upphovsrättshavarna i kampen mot olaglig fildelning.

I praktiken innebär förslaget bland annat att internetleverantörer, efter beslut i domstol, ska vara skyldiga att lämna ut information om vem som har fildelat till upphovsrättshavaren.

Domstolsbeslutet kan tas utan att polis eller åklagare blandas in i ärendet och informationen ska lämnas direkt till upphovsrättshavaren. Däremot måste domstolen slå fast att ett intrång i upphovsrätten faktiskt begåtts innan det kan bli aktuellt att lämna ut information.

”Rättighetshavare ska få samla in och behandla uppgifter om intrångsgörare (bl.a. IP-adresser), i den mån behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall”, står att läsa i promemorian.

Där står även att domstolarna ska ha möjlighet att förbjuda den som gjort sig skyldig till ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse till intrång att fortsätta med åtgärden.

Promemorian baseras på det kontroversiella Ipred-direktivet, som antogs av EU redan 2004. Syftet är att skapa likvärdiga lagar för hur upphovsrättsliga intrång ska hanteras inom hela EU.

Promemorian skickas på remiss idag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2008.

I promemorian noteras även att svensk rätt redan uppfyller flera av kraven i Ipred-direktivet.

Förhoppningen är att förslaget ska stimulera utvecklingen av lagliga alternativ för spridning av musik och film på internet, skriver justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

Läs Justitiedepartementets promemoria här
.

Fakta

Ipred-direktivet skrevs år 2004 och togs i bruk inom EU i april 2006. Direktivet har redan implementerats i lag i flera EU-länder. Andra länder utreder fortfarande hur reglerna ska tolkas och genomföras.

År 2005 lades ett förslag på nya direktiv för upphovsrätt fram inom EU, kallat Ipred2. Där föreslås bland annat att patentintrång ska betraktas som kriminella handlingar. Det talas även om upphovsrättsbrott av ”kommersiell skala” snarare än för kommersiellt bruk – ett begrepp som anses bredare och betydligt mer svårdefinierbart än tidigare.