Enmansutredaren Cecilia Renfors, hovrättslagman, lämnade i dag sin utredning om upphovsrätten för musik och film på internet till regeringen.

Utredningen tillsattes av förre justitieministern Thomas Bodström den 15 augusti förra året och uppdraget var att se över och lämna förslag på åtgärder som stimulerar utvecklingen av lagliga musik- och filmtjänster på nätet.

Renfors säger att investeringsviljan i branschen hämmas av intrång i upphovsrätten, något som måste åtgärdas.

– Det behövs ytterligare instrument bekämpa beivra olovligt förfogande, säger Cecilia Renfors och föreslår en ny lag som lägger stort ansvar på internetoperatörerna och utökad makt för upphovsrättsinnehavare och dess företrädare.

Det utökade ansvaret innebär att internetoperatören blir skyldig säga upp abonnemang som används för "omfattande" intrång i upphovsrätten. Med detta menar Renfors att användaren tillängliggör musik och film olovligen i stor omfattning.

– Internetoperatörerna har en central roll, och jag tycker det är rimligt att den som har den rollen bidrar till stärka möjligheterna att beivra olovligt förfogande, säger Cecilia Renfors.

Operatörerna ska inte själva spana efter upphovsrättsintrång, utan "reagera på indikationer", huvudsakligen från upphovsrättsinnehavare och dess företrädare.

– I praktiken ligger ansvaret på rättighetsinnehavaren att göra operatörerna uppmärksamma på intrång, säger Cecilia Renfors.

Om operatören inte vidtar någon åtgärd ska rättighetsinnehavaren kunna kräva ett vitesföreläggande mot operatören, det vill säga att en domstol beordrar operatören att vidta åtgärder eller betala böter.

– En avstänging får inte ske oskäligt, abonnentens intresse av att behålla uppkopplingen ska beaktas, säger Cecilia Renfors, som dock inte kan svara på vilken bevisnivå som ska krävas, eller hur bevis ska värderas.

– Det här förslaget ska ut på remiss där alla kan lämna invändningar eller föra resonemang hur det här kan hanteras praktiskt, säger hon.

Cecilia Renfors efterlyser samtidigt också bättre nättjänster för film och musik. Utbudet måste breddas och tjänsterna måste bli lättare att använda för att möta den efterfrågan som finns.

Hon konstaterar att de inlåsningar med drm inte fungerar och måste förändras, liksom att avtalsvillkoren måste bli tydligare.
Detta är emellertid upp till branschen att själva ordna, menar Renfors, som föreslår att en referensgrupp på näringsdepartementet tillsätts för att följa utvecklingen.

Läs hela utredningen här.