Den statliga trafikuppgiftsutredningen vill att operatörerna åläggs att spara all trafikdata i ett år. Uppgifterna gäller vem som ringt, sms:at eller mejlat med vem, när kommunikationen skett, var den skett och vilken typ av utrustning som används. "På- och avloggningar" till internet ska också lagras, inklusive användarens ip-adress.

Lagförslaget innefattar fast och mobil telefoni, internetåtkomst, e-post och ip-telefoni. Innehållet i kommunikationen ska inte lagras.

– Vi kommer inte heller att lägga något förslag som gäller chatt, surfning eller nedladdning av filer, säger Gudrun Antemar, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten och regeringens utredare.

Förslaget, som bygger på ett EG-direktiv, går utöver EUs krav på tre områden: Uppgifterna sparas i ett år, det dubbla mot var EU kräver. Lokaliseringsdata för mobilsamtal ska innefatta både var samtalet inleddes och var det avslutades, det sistnämnda utanför EUs krav. Och ett krav på att lagra data också om misslyckade samtal införs.

– Ett stort antal samtal går inte fram. Vem som försökt kontakta vem är minst lika intressant ur brottsbekämpande synpunkt, säger Gudrun Antemar.

Lagringen sker hos leverantörerna, som också får bekosta arbetet att identifiera, spara och lagra trafikdata. Detta beräknas kosta 200 miljoner kronor. Kostnaden för att lämna ut uppgifter, 20 miljoner kronor, hamnar på staten.

Uppgifterna får lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter bara om det handlar om allvarlig brottslighet. Ett utlämnande med hänvisning till lagen om elektronisk kommunikation kräver ett brott med minimistraffet 2 års fängelse. Ett utlämnande med hänvisning till brottsbalken har kravet sex månaders fängelse, men då ska det gälla brott som dataintrång, barnpornografi eller narkotikabrott. Ingen annan än de brottsbekämpande myndigheterna får ta del av uppgifterna.

– Vi föreslår en regel som innebär att trafikuppgifter inte får användas för andra ändamål än lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter, säger Gudrun Antemar.

Detta är enligt Gudrun Antemar en av förslagets integritetsskyddande delar. Hon medger att den omfattande lagringen innebär att integritetsskyddet sätts åt sidan, så länge det inte finns motverkande faktorer. En annan sådan är att lagringstiden enligt EU-direktivet kunde ha satts till två år, men med hänsyn till integritet och kostnader sätts det svenska kravet till ett år. Därefter ska uppgifterna förstöras.
Utredningen har också övervägt en central lagringsplats för samtliga uppgifter, men av integritetsskäl ska lagringen ske hos de olika leverantörerna.

– Det innebär att man måste kontakta flera leverantörer för att sy ihop en beviskedja. Det är bra för integritetsskyddet. Ett annat skäl är att dra nytta av leverantörernas teknikkunnande, säger Gudrun Antemar.

– Vi föreslår också en ny regel i lagen om elektronisk kommunikation som gör leverantörerna skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att ge tillräckligt skydd för uppgifterna.

Post- och telestyrelsen, PTS, blir tillsynsmyndighet för lagringen. Samtliga leverantörer som omfattas av anmälningsplikten enligt lagen om elektronisk kommunikation ska lagra data. Leverantören har rätt att anlita en annan leverantör för att hålla lagret.

PTS får rätt att meddela undantag om leverantören har en liten verksamhet där lagringen blir alltför betungande. Samtidigt måste leverantörens verksamhet vara "obetydlig" ur brottsbekämpningssynpunkt.

EU-direktivet om lagring av trafikuppgifter kom till efter diskussioner som tog fart efter bombdåden i Madrid 2004. Sverige och dåvarande jusitieminister Thomas Bodström var en drivande kraft för att få igenom direktivet.

Fakta


Vid telefoni ska följande uppgifter lagras:

 • Uppringande telefonnummer
 • Nummer som slagits och nummer till vilka samtalet styrts
 • Uppgifter om abonnent och registrerad användare
 • Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades
 • och avslutades
 • Den tjänst som använts
 • Slutpunkter

Vid mobil telefoni ska dessutom följande uppgifter lagras:
 • Den uppringande och den uppringda partens abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet
 • Lokaliseringsinformation för kommunikationens början och slut
 • Datum, spårbar tid och lokaliseringsinformation för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst

Vid internettelefoni ska dessutom följande uppgifter lagras:
 • Uppringande parts ip-adresser
 • Uppringd parts ip-adresser

Vid meddelandehantering ska följande uppgifter lagras:

 • Avsändarens och mottagarens meddelandeadress
 • Uppgifter om abonnent och registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i meddelandetjänsten
 • Datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelandet
 • Den tjänst som har använts och spårbar tid för användandet

Vid Internetåtkomst ska följande uppgifter lagras:
 • Användarens ip-adresser
 • Uppgifter om abonnent och registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i internettjänsten
 • Typen av Internetanslutning som använts
 • Slutpunkter

Vid verksamheter som tillhandahåller kapacitet som ger möjlighet till överföring av ip-paket för att få Internetåtkomst (anslutningsform) ska följande uppgifter lagras:
 • Uppgifter om abonnent
 • Vilken typ av kapacitet för överföring som har använts och spårbar tid för användandet
 • Slutpunkter

Lagringsskyldigheten ska gälla även vid misslyckad uppringning.

Källa: Trafikuppgiftsutredningen