Det är i ett skriftligt svar i riksdagen till partikamraten och upphovsrättskritikern Karl Sigfrid som justitieministern lägger fram regeringens syn på direktivet.

"Syftet med förslaget är att förstärka skyddet mot intrång i immateriella rättigheter som sker uppsåtligt i kommersiell omfattning. Denna typ av verksamhet är internationell och omfattande. Till exempel gör OECD i en nyligen utkommen rapport uppskattningen att den internationella handeln med intrångsgörande fysiska produkter 2005 uppgick till 200 miljarder dollar. Jag anser bland annat mot denna bakgrund att det är angeläget att vidta åtgärder för att motverka intrång i immateriella rättigheter", skriver Beatrice Ask.

Däremot finns det tveksamheter i förslaget som gäller "gemenskapens befogenheter inom det straffrättsliga området". Det vill säga vad Europeiska gemenskapen - den del av EU-samarbetet som rör bland annat ekonomiska frågor - har för makt när det gäller brott och straff.

I det aktuella sanktionsdirektivet som kriminaliserar alla intrång i upphovsrätten finns bland annat straffnivåer angivna, något som Europeiska gemenskapen enligt regeringens tolkning av EG-rätten inte har behörighet att bestämma om. Sådant ska istället bestämmas inom Tredje pelaren, den del av EU-samarbetet som omfattar rättsliga och inrikes frågor.
Förslaget kommer alltså från "fel håll", och detta måste lösas innan regeringen, liksom regeringar i flera andra länder, kan acceptera direktivet.

"Regeringen anser att huvudprincipen under gällande fördrag är att bestämmelser om straffrätt och brottmålsförfarandet inte omfattas av gemenskapens behörighet, utan på EU-nivå ska regleras i den tredje pelaren. När det gäller förslaget till det straffrättsliga sanktionsdirektivet innebär detta att regeringen, i likhet med flertalet andra medlemsstater, anser att förslaget inte kan antas med nuvarande utformning. Detta har Sverige framfört vid förhandlingarna kring direktivet", skriver Beatrice Ask:

"Regeringens hållning är klar. Det finns goda skäl för en gemensam reglering av immaterialrättsliga frågor, men kommissionens förslag i sin nuvarande utformning är inte godtagbar och kräver ytterligare förhandlingar".

Förhandlingarna i EU om Ipred2-direktivet ligger på is sedan i somras, just på grund av svårigheter att hitta en gemensam tolkning av EG-rätten.

Fakta

Ipred2 är EU-kommissionens förslag om ett skärpt direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter. Direktivet kriminaliserar anstiftan, försök och medverkan till intrång i upphovsrätten. Höga fängelsestraff och bötesbelopp föreslås, liksom upphovsrättsföreträdare får större befogenheter att komma åt intrång.