Juristernas bristande kompetens inom it är ett hot mot rättssäkerheten. Det behövs kunskap hos alla jurister om grunderna inom it och därtill djupa insikter i elektroniska bevis hos domarna, konstateras i artikeln ”Domstolarna har ingen koll på it”, CS 19/11 -07.

Grund för sådan kritik finns. En enda av landets juristutbildningar (vid Stockholms universitet) innehåller obligatoriska kurser i rättsinformatik, där det bland annat ingår inslag om så kallad forensisk it och allmän it-säkerhet.

Kurser för yrkesverksamma jurister om speciella frågor erbjuds på olika håll men relativt glest.

Man kan jämföra med till exempel utbildningsprogrammen hos det brittiska Society for Computers and Law vilka håller påfallande hög kvalitet (se www.scl.org).

Är situationen så allvarlig att den hotar rättssäkerheten?
Att den innebär risker är uppenbart. Ett aktuellt exempel ger den i somras avrapporterade utredningen om de så kallade tsunamibanden (SOU 2007:44).

En av slutsatserna var att bristerna i hanteringen av datamaterialet hängde samman med dels misslyckad kommunikation mellan jurister och tekniker i regeringskansliet, dels med flera tunga aktörers obenägenhet att sätta sig in i rättsfrågorna kring säkerhetskopiering. Utredningens ordförande Johan Hirschfeldt har talat om detta som en ”beröringsångest”.

Behovet av kunskaper om juridik och it går utöver snäva frågor om basal it-kunskap och domstolarnas it-kompetens, även om dessa är viktiga nog.

Det handlar också om andra skikt i rättsordningen, från lagstiftningsnivån till it-administrationens vardag.
Juridiken och informations­tekniken samspelar i allt större utsträckning. Redan på 1960-talet uppmärksammade rättsvetenskapen att rättsregler kan formuleras som datorprogram.

I dag finns en utbredd medvetenhet om att regelstrukturer och it-strukturer hänger samman, till exempel på så sätt att en viss teknisk lösning bestämmer förutsättningarna för en viss rättslig reglering.
Ett exempel ger tekniker för rättighetsadministration (’digital rights management’) som enligt en nyligen publicerad finsk doktorsavhandling (Viveca Still) riskerar att skapa obalanser i upphovsrättssystemet.

I den dagliga it-administrationen är juridiken en vanlig beståndsdel som förutsätter god kommunikation mellan jurister och systemfolk. Det gäller till exempel området elektroniska affärer.

Sammanfattningsvis behöver juridiken växa sig
in i ett närmast symbiotiskt förhållande till it. En gensvar från it-sidan är en förutsättning för att manövern ska lyckas.