Den statliga integritetsskyddkommittén lämnade i dag sitt slutbetänkade till justitieminister Beatrice Ask. Kommittén slår fast att det finns stora brister i hur den personliga integriteten behandlas i lagstiftningsarbetet.

Därför vill kommittén - där samtiga riksdagspartier är representerade - att integriteten skyddas med en ny paragraf i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar.

– Förslaget innebär inget totalstopp mot tvångsåtgärder eller stora myndighetsregister, men det är ett sätt att markera att den personliga integriteten har ett särskilt värde, säger Olle Abrahamsson, rättschef på justitiedepartementet och kommitténs ordförande.

Den nya paragrafen i regeringsformen ska slå fast att "varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot intrång som sker i hemlighet eller utan samtycke och som i betydande mån innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden".

Grundlagsskyddet betyder inte att avlyssning, datalagring eller andra integritetsintrång inte får ske, men att de måste regleras i lag och prövas enligt den så kallade proportionalitetsprincipen. Det vill säga att samhällets krav på säkerhet vägs mot individens rätt till integritet.

– Ändringen i grundlagen är principiellt viktig, men ger inga omedelbara effekter, säger Olle Abrahamsson.

Eftersom det är en grundlag som ska ändras måste det tas två riksdagsbeslut, och mellan besluten ska ett riksdagsval ha hålllits. Lagändringen kan därför inte införas förrän 2011.

Det innebär att kontroversiella lagförslag som trafikdatalagen och signalspaningslagen, den så kallade FRA-lagen, inte behöver prövas mot grundlagsskyddet innan de kan införas. Men lagändringen tvingar ändå regeringen att se över dylika lagar i efterhand.

– Regeringen åläggs att se över hela lagstiftningen och inte minst de stora myndighetsregistren, som idag oftast bara regleras i förordningar. Allt ska regleras i lag, säger Olle Abrahamsson.

Andra förslag från kommittén är att Datainspektionen får en bredare roll och uppdraget att vaka över integritetsskyddet i samhället som helhet. Dessutom införs ett förbud mot att utan lov fotografera eller filma personer på platser där allmänheten inte har tillträde.

Kommittén är enig i sina förslag, vilket tros ge dem en särskild tyngd.