I dag la regeringen fram en lagrådsremiss om en ny patientdatalag. Den nya lagen är tänkt att förbättra utbytet av information ur patientjournaler mellan vårdgivare och samtidigt öka patientsäkerheten.

97 procent av alla patientjournaler inom primärvården och 83 procent av journalerna på sjukhusen är i dag elektroniska. Men dagens lagstiftning förbjuder olika vårdgivare att på elektronisk väg utbyta information med varandra.

Det vill regeringen nu ändra på.

– Den ordning som hittills gällt skapar stora problem. Dåligt fungerande informationsutbyte kan få katastrofala följder i form av fördröjning, felbehandling och onödigt lidande. Vårdinrättningarna har länge efterfrågat en lagändring som ger bättre möjlighet till effektivt informationsutbyte, säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar.

Patienterna ska också få större inflytande över hur den egna journalen hanteras. Man ska själv få bestämma vem som ska få tillgång till den sammanhållna journalen och det blir också möjligt att spärra enskilda uppgifter i sin journal.

Dessutom ska alla patienter få direktåtkomst till sin journal via internet.

– Det system som regeringen nu möjliggör innebär inte bara bättre patientsäkerhet utan ger också ett starkare integritetsskydd. Patienter får direkttillgång till sin journal och kan, med läkarens hjälp, korrigera felaktiga uppgifter. Samtidigt slipper vårdpersonalen den långsamma och osäkra hantering det innebär att faxa journaler mellan vårdinrättningar, säger Göran Hägglund.

Arbetet med en uppdatering av lagen har dock pågått längre än den nuvarande regeringen har suttit. Patientdatautredningen tillsattes redan 2003 och fick året efter tilläggsdirektiv att se över frågor som rör elektroniska patientjournaler. Sedan har utredningen fått förlängd tid i omgångar och levererade sitt huvudbetänkande i oktober 2006. Remissrundan avslutades i somras.

Den nya patientdatalagen är en del i den nationella it-strategin för vård och omsorg, och föreslås träda i kraft den 1 juli i år.