I dag har FRA rätt att avlyssna trafik via etern, radiosignaler, men i departementspromemorian föreslås att försvaret även ska ha rätt att avlyssna trådbunden trafik som passerar Sveriges gräns – e-post, fax och telefonsamtal.

De utökade möjligheterna motiveras med att försvaret i framtiden ska ägna sig åt mer än de traditionella yttre hoten till exempel sådant som it-relaterade hot, terrorism, oljeutsläpp, strålningshot, biologiska hot och kemiska hot.

Men förslaget möts av hård kritik från flera tunga remissinstanser. Datainspektionen anser att det är en stor fråga som bör behandlas av en parlamentarisk kommitté, inte bara i en PM från ett departement.

DI skriver bland annat: "Rätten till skydd för korrespondens är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle och varje inskränkning måste bygga på ett angeläget behov, tillåtas endast i undantagsfall och förenas med tillräckliga skyddsåtgärder". Dessutom pekar DI på att det kan bli gränsdragningsproblem mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisens brottsbekämpande verksamhet.

Och på den linjen går även säkerhetspolisen, Säpo, som anser att "inhämtning av underrättelseinformation för polisiär verksamhet ska ske under ledning och styrning av Polisen".