Även elektroniskt distribuerade dagstidningar ska kunna få del av det statliga presstödet. Det är ett av de förslag som finns med i Presskommitténs betänkande Mångfald och räckvidd som lämnats över till regeringen.

Kommittén anser att regelverket för presstödet ska var teknikneutralt till sin utformning. Kommittén påpekar att den inte kan se något hinder för att elektroniskt distribuerade dagstidningar i och för sig skulle kunna få så kallat driftsstöd redan med dagens regler men att ingen av dem som finns i dag var berättigade till stöd enligt de gamla reglerna.

Driftsstödet bör dock jämkas med hänsyn till att elektroniska tidningar inte har samma kostnader för distribution och produktion som papperstidningar. Även den reducerade mervärdesskatt som dagstidningar är berättigade till bör utvidgas till elektroniskt distribuerade dagstidningar anser presskommittén.

Dessutom anser kommittén att det bör tillsättas en utredning som tittar på de mediepolitiska konsekvenserna av ett teknikskifte från tryckta till elektroniskt distribuerade dagstidningar.