ATG skriver i stämningsansökan att Unibet utnyttjat en databas som ATG lagt ner betydande summor för att bygga upp, och att detta är ett intrång mot upphovsrätten. Enligt ATG har intrången skett "återkommande och systematiskt" under åtta års tid.

Informationen från ATG används i Unibets nätbaserade spelsystem. Tekniken att hämta in information från flera håll och slå ihop den i en webbtjänst kallas mashup, en trend som har blivit allt vanligare på webben de senaste åren. Enligt Unibets företrädare rör det sig dock i det här fallet om manuell inhämtning.

ATG kräver att Unibet inte ska få fortsätta använda sig av de uppgifter som kommer från databasen till dess att målet vunnit laga kraft, ett krav som Stockholms tingsrätt i dag avslog.

Tingsrättens beslut är dock interimistiskt, vilket innebär att bevisen inte har granskats lika noga som inför en dom och det finns möjlighet att komplettera bevisningen innan tingsrätten tar det sista beslutet.

Monique Wadsted, jurist på advokatbyrån Maqs företräder Unibet som anklagas för intrång i upphovsrätten. Hon förklarar att Unibet enbart hämtar uppgifter om vissa hästar i vissa lopp, och hämtningen från databasen görs helt manuellt.

– Jag är inte förvånad över tingsrättens beslut. Unibet använder väldigt lite av uppgifterna i databasen och det kan inte betraktas som ett intrång, Monique Wadsted.

Benno Eliasson, vice vd på ATG, säger att tingsrätten bara tagit hänsyn till hur mycket information som Unibet hämtat, men inte till vilken information.

– Tingsrätten har inte vägt in alla våra skäl så vi tycker inte den har gjort en tillräckligt grundlig prövning. Vi kommer med all sannolikhet att överklaga detta beslut.

Fakta

ATG beslöt redan 1993 att bygga upp en databas där all väsentlig information om hästsport i Sverige samlades. Databasen togs i bruk 1998 och kostade mer än 200 miljoner att ta fram och har därefter löpande fyllts på med uppgifter.