Försäkringskassan är inne på fjärde året av en omfattande omorganisation. Bättre service, effektivisering och miljardbesparingar är syftet. It-infrastrukturen är avgörande för att den nya organisationen ska kunna fungera. Men myndighetens it-verksamhet hänger inte med.

I en rapport till regeringen larmar Statskontoret om överhängande risker i Försäkringskassans it-arbete.

– Försäkringskassan håller på att bygga in sig i ett konsultberoende. Det handlar också om förseningar av it-leveranser och ökade kostnader, säger Anna Pauloff, utredare på Statskontoret.

Utvecklingsprojekten styrs centralt från ”Programmet för Försäkringskassans förnyelsearbete” som i praktiken består av myndighetens ledning.

Styrgruppens höga ambitionsnivå och extremt pressade tidsplaner gör it-verksamheten hårt ansträngd. Särskilt med tanke på att it-funktionen samtidigt ska anpassa systemen för kommande lagändringar, migrera bort från stordatorsystemet och införa SAP.

Utvecklingsarbetet sköts till stor del av externa konsulter. Försäkringskassans egen personal har inte tillräcklig kompetens i de nya systemen och kompetensutveckling av personalen hinns inte med.

Statskontoret konstaterar att en stor del av den framtida förvaltningen och supporten måste skötas av konsulter eller outsourcas. Utan särskilda insatser kan konsultberoendet inte brytas ”inom överskådlig tid”. Försäkringskassans it läggs helt i händerna på externa leverantörer.

– Det är den risken man löper. Det krävs en betydande kompetensväxling, men den tiden finns inte, säger Anna Pauloff.

Trots alla konsulter är viktiga it-lösningar som självbetjäningstjänster och stöd till telefonkundtjänsten försenade. Missnöjet pyr i organisationen, såväl chefer som handläggare är frustrerade.

Cheferna ser avsaknaden av it-stöd som det största hindret för förändringsarbetet och en majoritet av handläggarna anser att förändringsarbetet sköts mycket dåligt.

Statskontoret noterar också att it-kostnaderna ökat i varje kalkyl Försäkringskassan tagit fram. Och kostnadsökningarna för it-verksamheten bidrar till att de besparingar som var ett av huvudsyftena med omorganisationen successivt krymper. Statskontorets bedömning är att risken för fortsatt ökade kostnader är allvarlig.

Enligt rapporten har Försäkringkassans styrelse vid upprepade tillfällen bett it-funktionen om en redovisning av riskhantering och åtgärder mot utvecklingen.

– Mycket av det vi säger är sådant vi sagt flera gånger tidigare. Skillnaden är att Försäkringskassan numera är en myndighet och därmed är förutsättningarna för att styra verksamheten betydligt bättre, säger Anna Pauloff.

Försäkringskassans förändringsarbete skulle ha varit klart vid årsskiftet men bedöms i dag vara färdigt först 2011. Statskontoret kommer under året att göra en fördjupad granskning av it-verksamheten.

Fakta

De högst prioriterade åtgärderna för Försäkrings­kassans it-verksamhet är att anpassa systemen efter den kommande tandvårdsreformen och den förändrade sjukskrivningsprocessen. Därutöver pågår en rad projekt:

  • Migrering från stordatorsystemet.
  • Införande av en portaltjänst för självbetjäning.
  • Ett nytt utbetalningssystem.
  • System för att hantera etablering av nya lokaler.

Majoriteten av förmånssystemen ska föras över till
SAP. 70 procent av myndighetens it-stöd ska kunna baseras på SAP om 10–15 år.