Hur programmet ska läggas upp är ännu inte klart i detalj. I ett första led tänker man sig att utbilda chefer på mellan 20 och 25 myndigheter av de sammanlagt 240 myndigheter som finns.

Höstens program och utbildningar ska sedan utvärderas för att se om och hur man ska gå vidare etappvis.

Verva fick 2007 regeringens uppdrag att samordna automatisering av ärendehantering och det här utbildningsuppdraget är en del av det uppdraget.

Programmet vänder sig främst till ledande personer inom statsförvaltningen och ska ses som ett sätt att snabba på och stödja införandet av e-förvaltning.

– Vi ska ta fram ett attraktivt program med fokus på förändringsledning och som är anpassat för chefer i statsförvaltningen. Vi har till vår hjälp upphandlat tjänster av revisions- och konsultbolaget Deloitte som stöd i genomförandeprocessen, säger Jenny Birkestad, enhetschef på Verva.

Programmet ska vara avgiftsfinansierat, vilket betyder att varje deltagande myndighet ska betala sin del av kostnaden. Målgruppen för programmet är verksamhetschefer och ledningsgrupper inom förvaltningen. Det vill säga alla de som har det yttersta ansvaret för verksamheten och som direkt kan påverka införandet av e-förvaltning.

– Myndigheterna står inför rejäla förändringar som ställer höga krav på ledarskapet. Vi hoppas på att under utbildningen kunna informera, inspirera och interagera med deltagarna i programmet så att de senare kan ta sig an utmaningen på den egna myndigheten, säger Caroline Andersson, ansvarig för offentlig sektor på Deloitte och även ledamot i regeringens it-råd.

Att Sverige beskyllts och kritiserats för att införandet av e-förvaltningen gått för sakta, och att vi ligger långt efter andra länder, är inte riktigt sant, hävdar hon:

– Vi ligger någonstans i mitten om man ser till andra länder i Europa. Genom att på detta sätt stötta myndighetschefer som leder arbetet på sina arbetsplatser så kan förändringsarbetet drivas framåt, säger Caroline Andersson.

Projektet att utbilda myndigheternas högsta chefer i e-förvaltning är bara en av flera delar i regeringens uppdrag att samordna automatisering av viss ärendehantering kopplat till e-handelsplanen och för att tydliggöra regeringens vilja med e-förvaltning.

– Det handlar till stor del i att tydliggöra regeringens handlingsplan för e-förvaltning, vad den siktar på och myndigheternas roll i det hela. Genom att fokusera på myndighetscheferna kan vi få ut budskapet vad cheferna kan göra, vilka beslut som måste tas för att effektivisera verksamheten och vilka beslut som måste tas för att driva på hela processen med e-förvaltning, säger Carin Dänsel, projektledare på Verva.

Fakta

Syftet med utbildningsprogrammet för statliga myndigheternas högsta chefer är att ge dem möjlighet till ledarskapsutbildning i e-förvaltning. Närmare bestämt handlar det om att lära dem hur man utvecklar verksamhet med hjälp av it för att nå en högre servicegrad gentemot medborgare och företag.

Dessutom handlar det om att myndigheterna ska bli mer effektiva i den interna administrationen. Sammantaget är det tänkt att påskynda införandet av e-förvaltning.