Teliasonera, Telenor, Banhof och Tele2 är några av de företag som har lämnat remissvar till Justitiedepartementet där de ger sina synpunkter på datalagringsdirektivet.

Enligt det förslag som ligger ska operatörerna i Sverige bland annat lagra trafikinformation i ett år, trots att kravet bara är sex månader. Dessutom går Sverige längre med vad som faktiskt ska lagras, bland annat ska även information om samtal som inte går fram sparas.

Operatörerna ställer sig frågande till varför Sverige ska införa lagar som är mer långtgående än vad EU kräver. Det blir dyrare att lagra informationen under en längre tid, och inskränkningarna i integriteten blir värre.

Teliasonera skriver att en längre lagringstid än sex månader är orimlig av flera orsaker. En kortare lagringstid har stora ekonomiska fördelar och dessutom innebär längre lagring också ett större integritetsintrång. Enligt Teliasoneras erfarenheter är det sällan uppgifter äldre än sex månader är till någon nytta för polisen.

Tele2 ser också tekniska hinder mot att gå längre än vad direktivet kräver. Eftersom att direktivet redan införts i andra länder har man där börjat bygga upp system som hanterar lagringen. Skulle det krävas speciella system i Sverige innebär det ökade kostnader för anpassning samt att stora leverantörer inte kan använda ett enda system överallt.

Operatörerna är också överens om att kostnaden för att lagra denna information kommer att bli dryg. Banhof skriver att det inledningsvis kommer röra sig om miljonbelopp och därtill kommer driftskostnader på hundratusentals kronor per år.

Därför anser flera av operatörerna att staten borde stå för kostnaden, vilket även Post- och telestyrelsen föreslagit i sitt remissvar. Telenor skriver att eftersom denna lag är till för att samhället ska underlätta brottsbekämpningen är det också rimligt att samhället står för kostnaderna.

Fakta

Ett EU-direktiv som innebär att tele- och internetleverantörer är skyldiga att lagra information om uppkopplade samtal och internetuppkopplingar. När det gäller teletrafik måste båda telefonnumren sparas, samt ett klockslag. För internetförbindelser lagras ip-adresserna.