Frågan om lärares kunskaper i it lyfts i ett eget kapitel som läggs till den utredning om en ny lärarutbildning som redan pågår. Kunskap om digitala medier och informationsteknik kan spela en viktig roll i utbildningen, både som ett redskap i skolan och som någonting eleverna måste lära sig för att kunna vara delaktig i samhället, slår regeringen fast.

Utredarna ska nu ta fram en plan hur framtidens lärare ska få bättre kunskap om både möjligheter och risker med teknik och digitala medier.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling välkomnar beslutet.

– Det är mycket positivt och framsynt att utbildningsdepartementet lyfter fram digital kompetens i översynen av lärarutbildningen, säger Yngve Wallin, ansvarig för stiftelsens satsning på it i lärarutbildningen i ett uttalande.

KK-stiftelsen driver sedan en tid ett nätverk mellan landets lärarutbildningar för att samordna utbildningsprojekt och sköta den gemensamma kommunikationen med departement och myndigheter.

Att it får ta en större roll i utbildningen kommer inte en dag för sent, anser Maria Sundkvist, ordförande i nätverket.

– Digital kompetens borde redan vara en självklarhet på våra utbildningar. Men trots att varken tekniken eller den pedagogiska användningen är någon nyhet längre finns det fortfarande en ganska stor osäkerhet bland lärarutbildningarna, säger hon.

Bakgrunden är att EUs utbildningsministrar 2006 enades om åtta nyckelkompetenser för framtidens Europa, vara en var it-kompetens och kunskap om digitala medier.

Men det är inte en rakt igenom teknikoptimistisk bild regeringen ger i direktivet till utredarna. Utredningen ska inte bara ta ställning till den rent tekniska utbildningens roll på lärarprogrammet, utan även hur elever och lärare till exempel ska kunna värdera källor information.

”Det är särskilt viktigt att de som arbetar med barn och ungdomar har insikt i och kunskap om den öppna medieanvändningens risker”, står det att läsa i direktivet.

Fakta

Utredningen som ska ligga till grund för en ny lärarutbildning inleddes förra året. Resultatet ska redovisas i november 2008.