Rättegången handlade om det så kallade sanktionsdirektivet, ipred, som EU beslutade om 2004. Syftet med direktivet är att ge upphovsrättsägare större möjligheter att hävda sin rätt, både på internet och i den fysiska världen. Direktivet skulle ha implementerats i Sverige senast den 29 april 2006, men har ännu inte införts.

EU-kommissionen stämde därför Sverige för författningsbrott den 20 juli förra året. Nu har EG-domstolen gett kommissionen rätt och slår fast att Sverige underlåtit att uppfylla skyldigheter gentemot EU.

Förklaringen från Sveriges representant i rättegången var att justitiedepartementet haft svårt att tolka direktivet och därför inväntat den dom som föll i EG-domstolen den 29 januari i år. Då meddelade domstolen att det inte finns några krav att införa en lag som tvingar internetoperatörer att lämna ut personuppgifter om fildelare till upphovsrättsinnehavare. Men heller inget hinder för en sådan lag.

Den nya domen innebär att Sverige måste implementera direktivet, vilket förstås var fallet även innan domen föll. Det finns heller ingen deadline för när lagändringen ska vara gjord.

Men händer inget kan EU-kommmissionen stämma Sverige igen, för att inte ha följt EG-domstolens beslut. Skulle Sverige då fällas väntar ett bötesstraff.

Justitieminister Beatrice Ask har tidigare sagt att hon räknar med att kunna presentera en lagrådsremiss och proposition med förslag till genomförande av direktivet under våren.

Den svenska lagen kommer bland annat att innebära att en domstol ska kunna ålägga en internetleverantör att ge rättighetshavaren information om vem som hade en viss ip-adress när den använts för ett intrång på internet.