Om signalspaningslagen går igenom ska operatörerna senast den 1 oktober 2009 ge FRA tillgång till den data- och teletrafik som passerar landets gränser.

Den myndighet som sedan vill ge FRA ett signalspaningsuppdrag får sedan söka tillstånd hos Försvarets underrättelsenämnd, FUN. De myndigheter som i dag anlitar FRA är Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Inspektionen för strategiska produkter, Tullverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Krisberedskapsmyndigheten.

Samt regeringen, som dock inte behöver söka tillstånd hos FUN.

Trafiken gallras i realtid med hjälp av en mängd sökparametrar. Den utgallrade trafiken inhämtas, lagras och analyseras. Vilka sökord som används regleras inte, det är upp till FRA själva att bestämma.

– Sökbegreppen består i dag i sina beståndsdelar av ungefär en kvarts miljon parametrar som ständigt ändrar sig, sa FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson vid en hearing i riksdagen förra året.

Svensk trafik ska filtreras bort, men skulle inhemsk kommunikation ändå hamna framför FRAs analytiker ska den omedelbart förstöras. Åtminstone så länge den "saknar relevans för signalspaningens ändamål", enligt försvarsdepartementet.

Inriktningen på FRAs verksamhet, och vilken typ av spaning som tillåts, regleras av regeringen genom en fördordning. Verksamheten granskas i efterhand av FUN, samt av ett nyinrättat integritetsråd på FRA.

Den nya signalspaningslagen ska utvärderas år 2011.