Anders Carlsson, s, är först upp i talarstolen:

– Vi socialdemokrater sätter Sveriges säkerhet främst. Vi anser att behövs en försvunderrättelsetjänst, och att FRA behöver bättre verktyg, men det måste förenas med ett starkt skydd för den enskilde att slippa bli avlyssnad eller övervakad utan rimliga skäl.

– Propositionen uppfyller inte kraven på integritetsskydd. Beredningen av frågan har inte varit så grundlig som den borde vara i sådana här frågor. Vi vill se en parlamentarisk kommitté som garanterar att integriteten skyddas. Vi vill att regeringen kommer tillbaka med ett nytt förslag till signalspaning, säger Anders Carlsson.

Vänsterpartiets Alice Åström yrkar ett klart och tydligt nej till förslaget och hyllar alla människor som engagerat sig i frågan.

– Jag hoppas att det når fram till riksdagens ledamöter.

– Det är lätt att fastna i den politiska dramaturgin och att det politiska spelet tar över själva sakfrågan. Det är inte enskilda ledamöter man i idag ska kritisera, säger Alice Åström och riktar sin kritik till de borgerliga partierna.

– Vi vänsterpartister har lärt av vår historia, har allianspartierna lärt av historien?

Peter Rådberg, mp, är också mot förslaget.

– Det här är den viktigaste frågan vi behandlat på årtionden. Staten kommer att få obegränsad makt att övervaka och avlyssna sina medborgare. Spaningen ska jaga terrorister, men medlet regeringen väljer överger en hundraårig kamp för den enskildes rättigheter.

– Var och en har rätt till ett skyddat privatliv. Förslaget innebär systematiskt och allomfattande intrång i människor privatliv, säger Peter Rådberg.

Han hänvisar till Advokatsamfundet, som påpekat att den svenska spaningen blir mer omfattande än i USA, där ett domstolsbeslut krävs för signalspaning.

Dessutom säger han att förslaget är en överreaktion mot ett terroristhot, från till exempel Al-Qaida som i andra länder nu börjar tonas ner.

– Vilket hot är det ni ser som inte andra länder ser? frågar miljöpartisten. Terrorhotet mot Sverige är mycket lågt!

Karin Enström, m, anser att debatten innehållit många överdrifter. Försvarsunderrättelverksamhet behövs eftersom att hoten ser annorlunda ut än till exempel under kalla kriget.

– Och varför måste man kunna signalspana i kabel? Jo, mindre än 5 procent av all signaltrafik går i etern. Vi riskerar att missa 95 procent av trafiken.

– Förslaget innehåller flera regler till skydd av den enskildes integritet.

Karin Enström påpekar också att försvarsutskottet krävt preciseringar av regeringen på en rad punkter.

– Förslaget handlar inte om avlyssning, det handlar om att försvara vårt land, säger Karin Enström yrkar bifall till lagförslaget.

Alice Åström frågar varför Sverige, som inte utsatts för terrorattentat eller -hot, ska ha en mer utbyggd spaning än andra länder. Dessutom frågar hon varför inte regeringen och regeringskansliet behöver söka tillstånd för sin spaning.

– Det är flera andra länder som gjort samma sak. 95 procent av trafiken går i kabel, därför måste lagen vara teknikneutral. Varför just Sverige? Jo, för att komma åt de underrättelserna som behövs, säger Karin Enström.

– Regeringen och tillståndsmyndigheten ska tillsammans bestämma inriktning på signalspaningen. I myndigheten ska sitta jurister och representanter för partigrupperna i riksdagen, De ska kontrollera att lagen följs, säger Karin Enström som sedan påpekar att förslaget härstammar från den gamla regeringen.

– I 365 dagar har vi varit mycket tydliga med att detta lagförslag vill vi inte ha. Sedan dess har vi inte hört någonting. Rättssäkerheten är inte tillräckligt bra! Varför kom ni inte och sa att låt oss sätta oss ner och resonera om detta, säger Anders Carlsson, s.

Staffan Danielsson, c, får ordet:
– Vi i c brinner för integritetsfrågor och det här förslaget har blivit riktigt bra. Socialdemokraterna kom aldrig till skott - det här måste regleras.

– Vår alliansregering har byggt in väsentliga förbättringar när det gäller integriteten. Dessutom ska lagen utvärderas vid en kontrollstation 2011.

Han säger att spaningen innebär ett intrång i den personliga integriteten och att frågan är allvarlig, men att politikerna måste ta ansvar för att skydda rikets säkerhet.

– Tyvärr behövs en möjlighet att inhämta information också i tråd, säger Staffan Danielsson.

Allan Widman, fp, återkommer också till rikets säkerhet.

– Vad hotar Sverige? Det är inte invasionen från öster. Men vårt högteknologiska samhälle har gjort vårt samhälle mer sårbart. Inte bara för sådant som riktas direkt mot Sverige.

– Sverige har vid flera tillfällen drabbats av den internationella terrorismen. Ambassadbombning, flygkapning, kidnappningsförsöket mot Anna-Greta Leijon. Utlandsstyrkan som arbetar för att säkra fred utsätts mer eller mindre regelbundet för attentat. Vi har inte utsatts för bombattentat som i London och Madrid eller it-angrepp som i Estland.
Men vågar vi lita på att något liknande inte kan drabba oss? Nej, säger vi i Folkpartiet, vi är inte säkra, säger Allan Widman.

Han säger också att det finns en rad felaktigheter och missuppfattningar i debatten, som att FRA skulle spana på finansmarknaden. Det stämmer inte, enligt Allan Widman, som upprepar de integritetsskydd som finns inskrivet i propositionen.

– Jag inser att bara möjligheten att vara avlyssnad påverkar oss, men det är inget nytt. Det förhåller vi oss till redan i dag, säger Allan Widman.

Allan Widman tillbakavisar också den kritik som kommit från Säpo och Rikspolisstyrelsen som sprungen ur en revirstrid.

– Det kan inte vara en hemlighet att våra myndigheter konkurrerar om uppgifter. Jag har aldrig hört generaldirektören för Säpo säga något liknande som om det här förslaget och då har vi ändå diskuterat buggning, preventiva tvångsmedel och liknande, säger Allan Widman.

Else-Marie Lindgren, kd, får ordet:

– Jag har full förståelse för oron som uttryckts. Vid all övervakning finns det risk att material kommer i orätta händer. Kd har varit noga med att lagen ska utformas så att riskerna minimeras, säger Else-Marie Lindgren och pekar ut potentiella hot:

– Svensk underrättelsetjänst behöver moderna verktyg, inte minst när utvecklingen i Ryssland är allt annat än positiv.

– Genom att säga nej riskerar vi livet på våra söner och döttrar som står upp för mänskliga rättigheter i exempelvis Afghanistan, säger Else-Marie Lindgren.

– Intrycket i media har varit att varje fax och mejl ska avlyssnas. Det är förstås skrämmande men så är ju inte fallet.
Ännu återstår 12 talare, bland dem Fredrick Federley och Annie Johansson. Närmast tar försvarsminister Sten Tolgfors, m, plats i talarstolen.

Försvarsministern inleder med att poängtera vikten av en teknikneutral signalspaningslag.

– Detta för att möta en hotbild av terrorism, it-attacker och värna liv i internationella insatser. De riskar sina liv och måste ha bästa möjliga stöd hemifrån.

– Sverige behöver information för att bedöma och möta yttre hot mot landet. Vi behöver en egen underrättelseverksamhet för att inte bli helt beroende av andra länder. En konsekvens, ni socialdemokrater, av alliansfriheten, säger Sten Tolgfors.

Han tonar också ner riskerna för integritetsintrång och tycker att debatten varit osaklig.

– Ingen har intresse av för mycket information. Sökbegreppen ska utformas så precist det bara går. FRA ska inte bedriva masslagring och inte ägna sig åt brottsbekämpning.

– Det handlar om att finna utländska hot mot sverige och svenska intressen. Överskottsinformation och information om enskilda personer ska förstöras, säger Sten Tolgfors.

Riksdagen ajourneras nu för gruppmöten och debatten återupptas klockan 18:00. Debatten kan då följas på riksdagens webbplats.