– Vi är inte färdiga med arbetet helt enkelt, säger Ulrika Strömqvist på Post- och telestyrelsen.
Något nytt datum för presentationen är ännu inte bestämt, berättar hon.

PTS presentation anses mycket viktig av teleoperatörerna. De kommande skyldigheterna för de marknadsdominerande teleoperatörerna blir avgörande för att vilka spelregler som ska gälla för den svenska telemarknaden enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation.

Lagen om elektronisk kommunikation ersatte i somras den gamla telelagen. Men det är först i och med PTS nu uppskjutna presentation som teleoperatörerna får reda på exakt vad den nya lagen kommer att innebära i praktiken.

PTS har på EU:s initiativ delat upp telemarknaden i en lång rad delmarknader. På tolv av dessa delmarknader har PTS sedan tidigare pekat ut de operatörer som anses ha en dominerande ställning. Det sista och återstående steget att tala om vilka speciella skyldigheter som ska gälla för dessa så kallade SMP-operatörer enligt den nya lagen. Det var dessa skyldigheter som PTS skulle ha tillkännagett på tisdagens inställda presentation.

De 12 delmarknaderna spänner över allt från bredbandsmarknaden i fasta telenätet till marknaden för samtrafikavgifter i mobilnäten. På flertalet av dessa delmarknader är det Telia som är utpekad som så kallad SMP-operatör. Men på ett par delmarknader är fler operatörer utpekade. Det gäller exempelvis den mobila samtrafikavgiftsmarknaden där samtliga nätoperatörer är utpekade som SMP-operatörer.

Fotnot: SMP-operatör = Operatör med marknadsdominans, ”Significant Market Power”.