Regeringen skapar en "operativ e-delegation" för att leda arbetet med e-förvaltning i staten. Samtidigt lägger regeringen som väntat ner Verva.

E-delegationen ska bland annat ansvara för att regeringens handlingsplan för e-förvaltning genomförs och att myndigheternas it-kostnader följs upp. E-delegationen ska dessutom öka samspelet mellan regeringen, myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv samt ansvara för att samordna it-standardiseringen inom staten.

Den tidigare 24-timmarsstrategin, som byggde på att it-frågor delegerades till myndighetscheferna, har enligt regeringen lett till att en rad "koncerngemensamma" frågor har eftersatts. Den operativa e-delegationen är regeringens sätt att förstärka koncernstyrningen inom e-förvaltningen.

– För att kunna utveckla morgondagens förvaltning behöver vi en mer renodlad organisation än den vi har i dag. Regeringen måste också styra utvecklingen av förvaltningen tydligare. Vår satsning syftar till att förbättra myndigheternas service till medborgare och företag samt bidra till en bättre tillväxt och utveckling i Sverige, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i ett pressmeddelande.

Statens kompetensförsörjningen kommer att stärkas genom att ett särskilt råd för dessa frågor inrättas. Rådet ska utgöra ett stabsstöd åt regeringen och bland annat arbeta med den viktiga frågan att utveckla och stärka den gemensamma värdegrunden i staten.

Samtidigt stärks Statskontorets roll som uppföljnings- och utredningsorgan nära kopplat till Regeringskansliet.

Verva avvecklas den 31 december 2008.