I dag lämnade regeringen ett lagförslag som ger ökade möjligheter för upphovsrättsinnehavare att stämma den som begått ett upphovsrättsintrång, till exempel spridit musik och film på internet.

Lagen ger rättighetshavare en civilrättslig möjlighet att gå till domstol för att få ut information från en internetleverantör om vem som har en ip-adress som har använts vid ett immaterialrättsintrång.

Förslaget har lämnats på remiss till lagrådet och är tänkt att bli lag från 1 april 2009.

För att informationen ska lämnas ut krävs dels en domstolsprövning, dels att "sannolika skäl" föreligger för intrånget. En internetleverantör som ålagts att lämna ut information måste göra detta, annars riskeras böter. Den leverantör som har lämnat ut information ska "efter viss tid" underrätta abonnenten i fråga om detta.

I lagrådsremissen föreslås också att rättighetshavare ska få samla in och behandla personuppgifter som ip-adresser om "intrångsgörare" i den mån behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna "fastställas, göras gällande eller försvaras".

I dag kräver sådan behandling särskilt tillstånd från Datainspektionen. Den som hanterar uppgifterna kommer fortfarande att stå under Datainspektionens tillsyn.

Lagändringen ger också domstolarna möjlighet att med hot om böter förbjuda den som gjort sig skyldig till ett försök eller en förberedelse till intrång att fortsätta med detta. I dag kan sådana vitesförbud endast meddelas vid fullbordade intrång.

Dessutom ska åtgärder som kan vidtas mot den som gör intrång också ska kunna vidtas mot den som medverkar till ett intrång.

Lagen bygger på ett EG-direktiv och regeringen räknar med att domstolarna kommer att få behandla 400-800 ärenden per år.