Efter att kaoset på Försäkringskassan och tveksamheterna kring myndighetens upphandlingar nått offentlighetens ljus skickade generaldirektör Curt Malmborg en begäran om vägledning till Riksrevisionen.

I ett syrligt formulerat brev svarar nu Eva Lindblom, chef för granskningsenheten, att Riksrevisionen inleder två granskningsinsatser men hon gör samtidigt klart att Riksrevisionen inte tar order från andra myndigheter.

”De tre riksrevisorerna leder Riksrevisionens verksamhet och beslutar som bekant självständigt om vad som skall granskas, hur granskningen skall gå till och vilka slutsatser som skall dras av granskningen”, skriver Eva Lindblom i brevet till Curt Malmborg, och fortsätter:

”Riksrevisorernas självständiga beslutanderätt om granskningar innebär att Riksrevisionen inte vidtar några utredningsåtgärder eller revisionsinsatser i enskilda fall på enskildas begäran eller uppmaning”.

Hon skriver vidare att Riksrevisionen däremot kan beakta information från allmänhet och myndigheter i sin planering, och utifrån all information som revisionen tagit del av ska nu två förstudier inledas. De ska undersöka möjligheterna att dels granska Försäkringskassans it-upphandlingar, dels granska hur kassan klarar sitt uppdrag i ljuset av förändringsarbetet.

”Det är min förhoppning att våra granskningsinsatser inom dessa områden dels ska kunna bidra med en oberoende genomlysning av Försäkringskassans konsultavtal och upphandlingar och en ökad kunskap om förändringsarbetets konsekvenser för de försäkrade”, skriver Eva Lindblom.

När förstudierna är klara bestämmer Riksrevisionen om och hur regelrätta granskningar kan genomföras.