Arbetsgruppen för IT och demokrati, som i dagarna har överlämnat raporten ”Förslag till strategi för att minska de digitala klyftorna” till demokratiminister Mona Sahlin, menar att det blir allt viktigare att kunna söka och hitta information på elektronisk väg, men att medborgarna ges olika möjlighet att använda sig av Internet.

Gruppens rapport syftar bland annat till sprida kunskap om de digitala klyftorna och varför de uppstår. Rapporten rymmer även en lång rad konkreta förslag på åtgärder för att öka medborgarnas möjligheter att skaffa information via Internet.

Bland annat, menar gruppen, bör datorinnehav och Internetabonnemang inrymmas inom socialbidragsnormen. Hem-pc-reformen bör i ”lämplig form” fortsätta och utvidgas till att eventuellt omfatta de som har beskattningsbar inkomst men saknar arbetsgivare. Folkbiblioteken bör garantera Internetåtkomst och ett särskilt ekonomiskt stöd bör finnas för att stödja äldre personers tillgång till Internet.

Gruppen efterlyser även politiska åtgärder och analys av skillnader i Internetanvändning mellan könen. Den pågående intensifieringen av IT i skolan bör fortsätta och kostnadsfri grundläggande IT-utbildning inom bland annat vuxenutbildningen bör finnas.

Gruppen säger sig inse att vissa av förslagen kräver särskild finansiering, men menar samtidigt att flera av förslagen leder till kostnadsbesparingar.