Sverige är ett av världens mest teknikvana folk. Vi driver, aktivt, öppenhetens politik i ett EU där slutenheten ofta är normen. Vi har en av de mest omfattande planerna för e-förvaltning och regeringen har flera gånger pekat ut vägen: fler tjänster, mer medborgar­inflytande och större insyn i förvaltningen. Men försök att få tag på en remiss på nätet.

När det gäller remissförfarandet ligger Sverige efter så kraftigt att det ser ut som om vi springer åt andra hållet. EU har Your Voice, en katalog över alla pågående remisser, med en inbjudan till alla att svara.

Danmark har www.borger.dk som listar inte bara alla kommuner, tjänster och myndigheter, utan också pågående remisser och hearingar.

Remisser är viktiga i den politiska processen: möjlighet att ta del av förslag, men också ett sätt att kvalitetssäkra dem.
Inom områden som teknik och medicin är det uppenbart att det behövs. Inom andra områden är det kanske inte lika uppenbart men nödvändigt för att vi inte ska få lagar och regler som leder fel eller att vi slösar med offentliga medel. Kunskapen om sakernas tillstånd finns oftast utanför regering och riksdag.

I dag kan man registrera sig och elektroniskt få statsrådens pressmeddelanden och tal om olika ämnen – men inte remissutskicken inom samma ämnen. Remisslistorna skrivs av departementen – på papper. Sedan skickas remisserna, tryckta och fina, med posten.

En sökning på ”remisser” på regeringens webbplats visar att miljödepartementet har lagt ut remisser på nätet. På finans­departementet, med ansvar för e-förvaltningsfrågor, finns en aktuell remiss. Svaren skulle ha lämnats den 10 oktober. En månad senare står den fortfarande som ”Aktuell”.

Det är inte bara sorglustigt, utan också ett demokratiskt problem och underminerar vår trovärdighet i kampen för ett öppnare EU. När en departementstjänsteman knåpar ihop remisslistor och alla tvingas ringa eller skicka e-post till departementet för att få reda på om det finns remisser blir effekten att bara de som organiserat sig för att hamna på listorna eller ständigt bevakar departementen får insyn. Det är helt utan rim och reson.

Nu förväntar vi oss följande, och det mesta borde gå att ordna före jul:

1. Regeringen skapar en webbplats med adressen: regeringen.se/remisser.

2. Alla remisser läggs upp där.

3. Möjlighet att registrera sig för att bevaka ett område.

4. Möjlighet att lämna remissvar elektroniskt.

5. Svaren på remisserna publiceras på webbplatsen.

6. Pappersutskick avvecklas.

7. En första remiss på hur systemet kan göras mer öppet och uppmuntra deltagande läggs ut med ett pris på 10 000 kronor vinnande förslag.

För en regering som vill leda en it-nation i världsklass finns ingen ursäkt för att inte sätta igång. Det kräver inga utredningar – det räcker med handlingskraft.

Nicklas Lundblad
Ordförande, it-politiska utskottet, Stockholms Handelskammare

Fredrik Sand
Expert, it-frågor, Stockholms Handelskammare