Svar: I många företag gör medarbetarna uppfinningar – lösningar på tekniska problem – vilket kan leda till frågor om man ska försöka patentera uppfinningarna.

Den första frågan man då kan ställa sig som it-företagare är om man kan ta patent på uppfinningen. Den andra frågan är om man får ta patent på den anställdes uppfinning. Den tredje frågan, den är svårare att besvara, är om man bör ta patent på uppfinningen.

Uppfinningar som är nya, och dessutom inte helt triviala, har uppfinningshöjd och kan patenteras om de har teknisk karaktär. Bortsett från spel och rena affärsmetoder har de flesta uppfinningar teknisk karaktär. För datorprogram görs det ett uttryckligt undantag i patentlagen. Tiden har här sprungit ifrån lagstiftaren. Mjukvara är central i dagens ekonomi och trots förbudet kan mjukvara ändå i de flesta fall patentskyddas.

Utgå därför från att även om själva algoritmen i ett program inte kan patenteras så kan den tekniska lösning som använder algoritmen vara patenterbar. Det är lättare att få ett patent än många tror, frågan är bara om det blir användbart.

Arbetsgivaren får normalt överta rätten till sin arbetstagares uppfinning. Uppfinnaren har då rätt till skälig ersättning som normalt ligger utanför lönen. De här frågorna regleras av en lag från 1949 och av kollektivavtal. Även om nivåerna oftast är
schablonberäknade och inte uppgår till många tusen kronor finns det fall där flera miljoner betalats ut.

I förhållande till kostnaden för ansökan och till årsavgifterna för patentet är uppfinnarersättningen ändå ofta låg.

Ett patent ger en ensamrätt som gör det möjligt för patent-havaren att kontrollera marknaden i det land där patentet gäller. Att patentera kostar pengar, ofta 50 000 kronor eller mer i Sverige, och kostnaden ökar om patentet ska gälla i flera länder.

Kostnaderna ökar också år för år under den maximala skyddstiden som är 20 år. Ett patent i tio länder i Europa under tio år kostar minst 500 000 kronor. Till det kommer också kostnaderna för att använda patentet.

Om en företagare inte är beredd eller har resurser att stämma den som gör intrång i hans ensamrätt är nyttan av investeringen i patentet begränsad.

En domstolsprocess kan lätt kosta en miljon kronor – resurser som ett ungt bolag saknar. En tröst tills företaget och resurserna har vuxit är att det visat sig att företag som har patent har lättare att få finansiering.

Richard Lewinson, advokat på Bird & Bird med inriktning på teknikfrågor, har hjälpt till med svaret


Jesper Lindfors & Jim Runsten är advokater med inriktning på it- och telekomfrågor på Bird & Birds advokatbyrå.

Fakta

Patent ger en mycket stark ensamrätt men är kostsamt att skaffa och att göra gällande i domstol.

Uppfinningar i en mjukvara kan ofta patentskyddas. Mjukvaran är också skyddad av upphovsrätt – ett skydd som uppkommer automatiskt och utan kostnad.

Ett alternativ till patent kan vara att hålla uppfinningen hemlig (till exempel i form av källkod som inte lämnas ut eller som skyddas av sekretessavtal). Ett annat alternativ kan vara tekniska skyddsåtgärder som drm, kopieringsskydd.