Regeringen har det yttersta ansvaret för Försäkringskassans agerande, påminner riksrevisor Karin Lindell. "Ansvaret för eventuella brister som kan framkomma i en granskning kan följaktligen falla tillbaka på regeringen", skriver hon i beslutet att granska myndighetens it-upphandlingar.

Riksrevisionen har nu avslutat den förstudie kring Försäkringskassans it-upphandlingar som inleddes efter CS avslöjanden tidigare i höstas. Enligt revisionen finns indikatorer på problem med både begränsad konkurrens och bristande affärsmässighet. Därför går Riksrevisionen vidare med en regelrätt granskning.

Fyra upphandlingar har granskats: det SAP-baserade utbetalningssystemet, som drivs av Siemens; projektet kundbild och självbetjäning, som Logica leder; två Accenture-ledda projekt – det kritiserade tandvårdssystemet och projekt Fenix som är migreringen från stordatormiljö till Unix.

”Att it-projekten hanteras på ett professionellt sätt, från upphandling till igångsättning, är avgörande för Försäkringskassans effektivitet”, skriver riksrevisor Karin Lindell i granskningsbeslutet.

Så verkar alltså inte ha skett, enligt Riksrevisionen. Konkurrensen har varit begränsad, och i tre av de fyra upphandlingarna har få anbud kommit in. Det finns enligt revisionen flera tänkbara orsaker till den bristande konkurrensen. Anbuds­tiderna har varit mycket korta, underlagen har varit oklara och ofullständiga, tilldelningskriterierna har varit otydliga och ramavtalsvill­koren har ändrats i avropen.

Det finns också tecken på bristande affärsmässighet i upphandlingarna. Avtalen är i vissa fall ofullständiga och förutsättningarna för kostnadskontroll saknas eftersom anbudsgivarna inte kunnat lämna rättvisande och fullständiga priser.

Granskningen som nu inleds ska vara klar senast den 31 mars nästa år. Den kommer att inriktas särskilt på upphandlingarna av nämnda it-projekt, men ska också undersöka orsakerna till eventuella brister och dess konsekvenser. Även ledningens ansvar ska be­lysas. Och regeringens.

”Ytterst är dock regeringen ansvarig för att myndigheter följer gällande rätt. Regeringen har också ett allmänt ansvar för den statliga verksamhetens effektivitet och resultat. Ansvaret för eventuella brister som kan framkomma i en granskning kan följaktligen falla tillbaka på regeringen”, konstaterar riksrevisor Karin Lindell.

Fakta

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Uppdraget är att granska den statliga verksamheten och med det medverka till ”god resursanvändning och en effektiv förvaltning” i staten. Myndigheten leds av tre riksrevisorer som efter samråd med varandra beslutar om vad som ska granskas.

Källa: Riksrevisionen.se