It som utbildningsresurs är en helt nödvändig del av en lärarutbildning i fas med den digitala utvecklingen i samhälle och skolväsende.

Det konstaterar regeringens utredare Sigbritt Franke i sitt förslag till en ny lärarutbildning. Därför ska synen på it som hjälpmedel i undervisningen vara ett övergripande perspektiv som genomsyrar framtidens lärarutbildning

Utredningen slår fast att it-användning är avgörande för att på bästa sätt använda nya undervisnings- och inlärningsmetoder. Dessutom att läraren spelar viktig roll i informations- och kommunikationssamhället, för att med kompetens och auktoritet stödja barn och ungdomar på väg ut i samhället.

"Läraren kan genom sin utbildning och erfarenhet varna för faror på internet, hjälpa till med såväl sökningsmetoder som strukturering av funnet material och stimulera till innovativt tänkande. Läraren kan också vägleda i etikfrågor på nätet, ta upp frågor om mediehantering, ge sakkunniga råd om ord- och bildbehandling samt skapa förståelse för matematiska samband genom animerade förklaringar", skriver Sigbritt Franke i utredningen.

Hon tillägger att "läraren kan återfå en del av sin förlorade auktoritet och även på it-området bli en positiv, kunnig och stödjande kraft för eleverna".

Det räcker inte att i lärarutbildningen ta upp it som någon tillvalskurs med särskild it-inriktning, anser utredningen. Det skulle isolera it som företeelse och lämna många lärarstudenter med bristande kunskaper. I stället ska alltså it som utbildningsresurs genomsyra all lärarutbildning.

Utredningen rekommenderar nu att samtliga lärarutbildningar undersöker hur it kan integreras i utbildningen för att ge de blivande lärarna den it-kompetens som läraryrket kräver.

Fakta

Fyra övergripande perspektiv har av regeringsutredningen bedömts så väsentliga att de ska genomsyra all lärarutbildning. Dessa är:

  • Vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.
  • Historiskt perspektiv.
  • Internationellt perspektiv.
  • Informations- och kommunikationsteknik som utbildningsresurs.