I regeringens proposition om en ny piratjägarlag framgår det vilka remissinstanser som var för respektive emot att internetleverantörer ska kunna åläggas att lämna ut fildelares personuppgifter.

Här är remissinstanserna som ställde sig bakom förslaget:
Justitiekanslern, Försvarets Materielverk, Patent- och registreringsverket, Sveriges advokatsamfund, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Stockholms handelskammare, Svensk Handel, Sveriges Radio, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Copyswede, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, International Federation of the Phonographic Industry, Bildleverantörernas förening, Svenska Förläggareföreningen, Föreningen Svenska Läromedel, Business Alliance Europe, Filmfolket och Svenska Antipiratbyrån.

Följande hade ingenting att invända eller avstod från att uttala sig:
Domstolsverket, Helsingborgs tingsrätt, Länsrätten i Stockholms län, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Kommerskollegium, Konsumentverket, Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, Svenska Föreningen för Industriellt rättsskydd och TeliaSonera.

Tullverket ställde sig tveksamt.

Post- och Telestyrelsen och Föreningen för en fri informationsinfrastruktur (FFII) ansåg att frågan bör utredas mer.

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet ansåg att Sverige inte bör införa bestämmelser som går längre än vad som krävs enligt direktivet.

Telenor och IT & Telekomföretagen ansåg att internetleverantörer inte bör åläggas att lämna ut personuppgifter till andra än myndigheter. Liknande åsikter framfördes av Svenska Linuxföreningen.

Datainspektionen ifrågasatte om förslaget är förenligt med de EG-rättsliga reglerna om dataskydd och med den rätt till skydd för privatlivet som följer av artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.