När Verva läggs ner vid årsskiftet finns som CS tidigare avslöjat inte den planerade e-delegationen på plats för att ta över.

Förseningen får stora konsekvenser för både den svenska e-förvaltningen och för myndighetens personal, varnar Vervas generaldirektör Lena Jönsson i en skrivelse till regeringen.

Kostnaden för avvecklingen beräknas till 81 miljoner kronor, varav en betydande del är lönekostnader för de 52 personer som sägs upp om de inte får nya arbetsuppgifter under e-delegationen. Men regeringen har bara anslagit 7 miljoner kronor för avvecklingen. Det problemet är med nio dagar kvar till nedläggningen ännu inte löst. Hur löner ska kunna betalas ut under uppsägningstiden vet ingen.

Finansdepartementet har heller inte ordnat någon kompetensöverföring från Verva till den nya e-delegationen. Den samlade kunskapen och expertkompetensen försvinner den 1 januari ut i intet.

– Många på Verva är mycket besvikna på finansdepartementets agerande och skulle aldrig tacka ja till ett jobberbjudande från e-delegationen, säger en insatt källa till CS.

Lena Jönsson påpekar att Verva på regeringens uppdrag lagt 1,2 miljoner kronor på en webbtjänst för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter. Det riskerar att bli pengar i sjön om ingen tar över ansvaret för webbtjänsten.

Ytterligare en kritisk punkt är att regeringskansliet inte säkerställt att någon annan kan ta del av Vervas publikationer i framtiden. En diger lunta officiella rapporter och viktiga vägledningar begravs i Riksarkivets samlingar. Hit hör till exempel Vervas vägledning för 24-timmarswebben.

Det sistnämnda har väckt starka reaktioner i statsförvaltningen. CS har tagit del av en skrivelse från företrädare för 20 universitet och lärosäten som nyligen skickats till regeringskansliet.

”Vi som arbetar med universitetens och högskolornas webbplatser är mycket bekymrade över denna utveckling. Riktlinjerna och nätverksträffarna har sparat mycket tid åt oss och har varit ett viktigt stöd i arbetet med att höja kvaliteten på våra webbplatser”, skriver universitetens företrädare.

Även facket är på krigsstigen. ST skickade på torsdagen ett skarpt formulerat brev till ansvarige ministern Mats Odell, där hanteringen ifrågasätts.

"Utifrån de direktiv som finns för avvecklingen förväntades i stor utsträckning så kallad verksamhetsövergång från Verva till andra myndigheter. Så kommer inte att bli fallet så vitt vi kan se idag. ST tolkar det som en ambitionssänkning av insatserna för förvaltningsutveckling", skriver STs förbundsordförande Annette Carnhede, som är mycket kritisk till nedläggningen:

"Vi anser att det är ett slöseri med skattemedel och kvalificerad kompetens som inte är försvarbart."

Fakta

Verket för förvaltningsutveckling, Verva, bildades den 1 januari 2006 och tog då över delar av Statskontorets verksamhet, hela Statens kvalitets- och kompetensråd samt den verksamhet som funnits i E-nämnden och 24-timmarsdelegationen. Avvecklingen till den 31 december 2008 innebär att Verva blir den mest kortlivade myndigheten hittills i Sverige.