Kaoset på Försäkringskassan är långt ifrån över. I en rapport som lämnats till regeringen i dag konstaterar Statskontoret att det finns risk för att utbetalningar till de försäkrade återigen försenas och att handläggningstiderna ökar på nytt.

Statskontoret bekräftar också återigen att det finns omfattande problem med styrning, ledning och ekonomi i Försäkringskassans it-verksamhet, och att riskerna för förseningar och ökade kostnader i it-verksamheten är fortsatt allvarliga.

De problem som väntas framöver beror på att Försäkringskassan missbedömt sina kostnader grovt. Så sent som den 30 oktober menade Försäkringskassan i en rapport till regeringen att kostnaderna skulle minska från 7,75 miljarder kronor 2008 till 7,18 miljarder 2009. Men nu säger myndigheten att kostnaderna för 2009 hamnar på 7,9 miljarder kronor.

"Det betyder att den prognos som Försäkringskassan lämnade i slutet av oktober misstämmer med över 700 miljoner kronor", skriver Statskontoret i rapporten.

Därmed ligger Försäkringskassan, som har ett anslag på 7 miljarder kronor för nästa år, back med 900 miljoner kronor.

– Det är inte sannolikt att så stora besparingar kan uppnås på kort sikt utan att det får konsekvenser för de försäkrade, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson i ett uttalande.

Bakgrunden till Försäkringskassans usla ekonomi är den omorganisation som genomförts i snabb takt. Detta utan att de ekonomiska förutsättningarna för förändringsarbetet klarlagts. De nyttokalkyler som tagits fram döms ut helt i Statskontorets granskning.

Det så kallade förnyelseprogrammet, den projektgrupp som lett omorganisationen, har med stark hand styrt myndighetens hela verksamhet. Men samordningen med den ordinarie verksamheten har brustit, enligt Statskontoret. Till exempel har dubbla och ibland motsägelsefulla styrsignaler från förnyelseprogrammet och övriga huvudkontoret skickats ut till organisationen.

"Myndighetens ordinarie budgetarbete har inte samordnats med förnyelseprogrammet, vilket har fått till följd att Försäkringskassans redogörelser till regeringen av den framtida kostnadsutvecklingen inte på ett tydligt sätt har tagit hänsyn till kostnaderna för förändringsarbetet", skriver Statskontoret.

Det finns också tveksamheter i de utvärderingar och uppföljningar som Försäkringskassan gjort. I pilotdriften av den nya organisationen förra våren kom en rad allvarliga problem fram. Ändå hade Försäkringskassan bara en vecka in i pilotprojektet slagit fast att införandet gått bra, och den fortsatta omorganisationen rullades ut utan att invänta en utvärdering av pilotdriften.

Försäkringskassan har även inlett en översyn av it-verksamheten och en uppföljning av utformningen av styrning och ledning i den nya organisationen. Båda dessa uppföljningar har genomförts av personer som själva varit ansvariga för utformandet av den verksamhet som ska granskas, konstaterar Statskontoret, som fortsätter att granska Försäkringskassan även under 2009.