Svar: Den som har en tjänst där användarna kan lämna egna och ta del av andras meddelanden, exempelvis via en officiell hemsida, har enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, BBS-lagen, vissa skyldigheter som om de inte efterlevs kan leda till böter eller fängelse.

För er som har en sådan meddelandetjänst, eller så kallad elektronisk anslagstavla, gäller att ni för det första måste informera användarna om er identitet och i vilken utsträckning meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

För det andra har ni en skyldighet att ta bort meddelanden som innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring samt sådant som innebär intrång i upphovsrätt eller närstående rättigheter.

För att kunna fullgöra den skyldigheten krävs att ni har viss uppsikt över tjänsten och att olagligt material verkligen avlägsnas. Den grad av uppsikt som krävs kan bero på om tjänsten erbjuds som en del av en kommersiell verksamhet och hur många besökare den har, men som riktmärke bör tjänsten inte lämnas obevakad under längre tid än en vecka.

Publicering av vissa meddelanden kan dessutom utgöra behandling av personuppgifter och innebära särskilda skyldigheter under personuppgiftslagen.

När e-handelsdirektivet skulle implementeras i Sverige 2002 ifrågasattes om BBS-lagens uppsiktsplikt var förenlig med direktivet. Enligt e-handelsdirektivet är det nämligen förbjudet att tjänste-leverantörer åläggs en allmän skyldighet att övervaka information som de överför eller lagrar och att efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.

Den svenska lagstiftaren stödde dock uppsiktsplikten på direktivets ord i ingressen om att medlemsstaterna får kräva att de som tillhandahåller så kallade värdtjänster visar den omsorg som skäligen kan förväntas för att förhindra viss olaglig verksamhet.


Jur kand Catrin Agerhäll som arbetar i Bird & Birds grupp för It, telekom och media har svarat på frågan.

Fakta

Bbs är en förkortning av ”Bulletin Board System” och är en elektronisk anslagstavla. Utmärkande för en sådan i bbs-lagens mening är att den som använder tjänsten kan lämna egna och ta del av andras meddelanden, som via chattar, diskussionsforum och webbhotelltjänster. Lagen gäller inte vid tillhandahållande av enbart förbindelser (nät) för överföring av elektronisk information eller lagringsutrymme som krävs för att ta i anspråk sådan förbindelse vid förmedling av meddelanden inom tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.