Språngfika är inget för Ikea. På ett av landets mest beundrade företag väljer de anställda inte bort fikapausen eller raskar över den genom att ta med sig kaffekoppen in på rummet. Tvärt om – här är fikastunden helig.

– Fikapausen är en gyllene möjlighet för medarbetarna på såväl varuhus som kontor att träffas över avdelningsgränserna och utbyta information, förklarar Anna Jonsson, företagsekonom på Lunds universitet.

Av norska Dagbladet beskrivs Anna Jonsson som ”doktor Ikea”. Få andra har hennes djupa inblick i hur information och kunskap sprids inom detta förhållandevis slutna företag.

Hon har under åren 2002–2008 följt Ikea – och då framförallt de etableringar som gjordes i Japan, Kina och Ryssland. Under denna intensiva femårsperiod etablerade företaget hundratalet nya varuhus, dubblerat omsättningen och vuxit från 70 000 till 118 000 medarbetare.

Internationaliseringsexperter brukar poängtera vikten av att göra ”hemläxan” och ta reda på så mycket som möjligt om de nya marknaderna innan en utlandsetablering. Efter att ha studerat Ikea på nära håll kan Anna Jonsson inte hålla med:

– Kunskaper om det egna företaget är viktigare än marknadskunskapen. Vid exempelvis en Japanetablering kan erfarenheter från Tyskland eller något annat land, där företaget redan finns, vara av nytta.

Inom Ikea saknas inte ”moderna” verktyg som intranät, e-post och nyhetsbrev. Detta till trots sker mycket av kompetensöverföringen på ett betydligt mer traditionellt och handfast sätt – via personliga möten och samtal:

– Berättarkulturen är djupt rotad, säger Anna Jonsson som anser att grundaren Ingvar Kamprad själv spelar en viktig roll i den traditionen.

Viljan att lära nytt är nyckeln till karriär inom Ikea. Liksom att dela med sig av egna framgångar som misslyckanden. Enligt Anna Jonsson är det inte alls självklart att på detta generösa sätt få ett företags medarbetare att bjuda på sina kunskaper.

– Kunskap värderas högt inom Ikea. Företaget har dessutom lyckats att odla en kultur som får medarbetarna att bjuda varandra på sina respektive kunskaper.

Arbetsrotation är en förklaring till att kunskap flödar mellan nivåer och länder – och inte enbart från ledningen och ner. Den som vill göra karriär inom Ikea får arbeta i många olika befattningar på vägen upp. Detta sicksackande mellan olika uppgifter breddar kunskaperna om affärsidé, värderingar, vision och långsiktiga mål.

Frånvaron av vattentäta skott mellan olika funktioner är tydlig. När exempelvis en ny medarbetare på ett varuhus får en mentor är det en anställd på en annan avdelning – allt för att vidga insikten i hur företaget fungerar.

Finns det, utöver en väl fungerande informations- och kunskapsöverföring, ytterligare ”hemligheter” bakom Ikeas framgångar?

– Ja, synen på medarbetarna som resurs och kostnadsmedveten, summerar Anna Jonsson.

Fakta

Innan hon började forska arbetade Anna Jonsson under några år med knowledge management på Ernst & Young. Avhandlingen Knowledge across borders – a study in the Ikea world väckte stor uppmärksamhet när den presenterades i januari 2008.

Ett Wallanderstipendium från Handelsbanken på över en miljon kronor ger henne nu möjlighet att under tre år fortsätta att forska runt kunskapsöverföring. Kanske blir det en detaljstudie av Ikeas mer mogna marknader, en jämförelse av Ikea och andra snabbt expanderande företag med internationella ambitioner eller om kunskapsöverföring i helt andra branscher.