Direktivet innebär att trafikinformation om all tele- och internettrafik måste lagras hos operatörerna i upp till två år.

Direktivet hade överklagats av Irland och Slovakien, anser att loggningsdirektivet inte har en laglig grund att stå på. Direktivet antogs av ministerrådet som en fråga om EUs inre marknad. Irland och Slovakien menar att direktivet skulle ha behandlats som en juridisk och polisiär fråga.

Skillnaden är att EU-länderna är tvungna att vara eniga i frågor som gäller ny juridisk lagstiftning. I fallet loggningdirektivet hade lagstiftningen då fallit, eftersom Irland och Slovakien röstade nej till direktivet.

Men EG-domstolen avslog alltså överklagan, med motiveringen att direktivet till största delen visst handlar om den inre marknaden. Därmed står direktivet fast och medlemsländerna måste införa de nya loggningslagarna.

Den svenska regeringen planerar att lägga fram en proposition om en ny lag i juni.