Trips-avtalet från 1994. Avtal om immaterialrätt som alla WTO-länder måste följa. Innehåller speciella regler om upphovsrätt, bland annat att WTO-länderna i princip måste följa den skyddsnivå som Bernkonventionen föreskriver. Avtalet innehåller även regler om tvistelösning som gäller även för immaterialrättsområdet.

Wipo-fördraget. Tillkommet 1996 med stöd av Wipo, FNs fackorgan för immaterialrätt. Regelverket tillkom för att lösa problem med tillämpningen av gällande lag i digital miljö, framför allt på internet.

EU Copyright Directive (eller Infosocdirektivet) från 2001. Ett av många direktiv som reglerar upphovsrätten inom EU. Infosocdirektivet är huvudsakligen föranlett av Wipo-fördraget och innehåller bland annat bestämmelser om upphovsrättens reglering i den digitala miljön. Införlivades
i Sverige genom lagstiftning den 1 juli 2005.

Bernkonventionen. Avtal från 1880-talet. Ses som grundbulten i dagens upphovsrätt. Reviderades senast 1971. Innehåller de grundläggande reglerna för skyddet av upphovsrättsliga verk.