SVAR: Olovlig fildelning innebär i regel intrång i upphovsrätten.

Men inte endast de som laddar upp eller ner material kan begå intrång, utan även tjänsteleverantörer kan hållas ansvariga.

Med tjänsteleverantörer avses i det här fallet till exempel isp:er och webbhotell. Men även aktörer som erbjuder andra tjänster på internet kan omfattas.

Om en tjänsteleverantör exempelvis lagrar material på egna servrar innebär det att en kopiering av materialet sker.

Om leverantören dessutom genom att tillhandahålla sin tjänst gör materialet tillgängligt på internet är både kopieringen och tillgängliggörandet handlingar som principiellt faller inom upphovsmannens ensamrätt och därför kan vara olagliga.

Det kan även vara fråga om att leverantören anses ha så kallat medverkansansvar för de handlingar som utförs av den person som faktiskt laddar upp eller ner material.

Även om en tjänsteleverantör skulle kunna anses begå eller medverka till intrång i upphovsrätt innebär det inte nödvändigtvis att leverantören kan hållas ansvarig.

Ett alltför betungande ansvar på den som förmedlar information anses ställa orimliga krav på övervakning.

Det sin tur kan medföra högre konsumentpriser och en hämmad teknisk utveckling och risker för den personliga integriteten.

För att balansera de olika intressena å den ena sidan och rättighetshavarnas intressen å den andra, finns det vissa ansvarsfrihetsgrunder som kan åberopas av leverantören, så kallade safe harbours.

Flera förutsättningar måste vara uppfyllda för att de här ansvarsfrihetsgrunderna ska kunna åberopas.

Bland annat kan kännedom om olovliga aktiviteter eller en tillräcklig grad av kontroll över materialet som förmedlas/lagras medföra att ansvarsfrihetsgrunder inte blir tillämpliga.

I vissa länder, som USA och Finland, krävs även att en leverantör som vill kunna åberopa ansvarsfrihet måste ha ett så kallat notice and takedown-system.

Det innebär att rättighetshavare enkelt kan upplysa leverantören om intrångsgörande material, som leverantören då blir skyldig att ta bort.

Fakta

Det pågår flera rättsprocesser som berör frågan om tjänsteleverantörers ansvar, bland annat Viacoms stämning mot Google och Youtube i USA, där Viacom har krävt ett skadestånd på cirka en miljard dollar, och det pågående åtalet mot grundarna av Pirate Bay i Sverige.