-En offentlig myndighet får inte inskränka den rätten annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

Desto mer underligt att vi under 2008 fick fler än 20 lagförslag som påverkade den personliga integriteten. Ipred, trafikdatalagringsdirektivet och FRA-lagen är bara tre. Datainspektionen har sammanställt alla lagförslag och några av de nya tekniker som påverkar den personliga integriteten.

Nog borde de här lagförslagen stämma till eftertanke. Har lagstiftaren verkligen analyserat hur den personliga integriteten påverkas, inte bara av ett visst lagförslag utan av alla lagar tillsammans? Vilken blir belastningen på den personliga integriteten när alla stora myndighetsregister knyts ihop och får utbyta information? Och med Datainspektionens ord: hur mycket mindre blir den fredade zon vi har rätt till när nya tekniker som gps och rfid används för att övervaka oss på allt fler sätt?

Är vi verkligen beredda att offra vår personliga integritet på lagstiftarnas altare mot löften om ett säkrare samhälle, när vi inte ens är överens om hotbilden?

Ser vi enbart till lagen om signalspaning är lagstiftarens bristande kunskaper om hur verkligheten ser ut uppenbara. Med hänsyn till hur kommunikation över internet i praktiken fungerar utgör lagförslaget ett fribrev för ansvariga myndigheter att avlyssna samtliga medborgare i Sverige eftersom det ofta inte går att avgöra om trafiken mellan två användare går via utlandet eller inte.

Det förvånar mig mycket att kryptering, den teknik som utvecklats för att dölja information för obehöriga avlyssnare, inte nått större framgångar på senare tid. Normalt brukar kryptering ha högkonjunktur i krigssituationer, då man vill kunna kommunicera utan att fiendens styrkor ska kunna ta del av kommunikationen. Detsamma gäller i datorsammanhang. Vi vill kunna dölja information som överförs, speciellt när den överförs över ett publikt nät som internet.

Så sätt igång. Kryptera! Det är ditt bidrag till försvaret av den personliga integriteten.

Fakta

…om problem och möjligheter med att få affärsnytta av sina teknikinvesteringar. Alla har erfarenheter direkt från verkligheten. Varje månad kan du läsa Andreas Sjöström, Filip Ekstrand, Gunilla Etsare och Joakim de Leeuw.