Det är bra att förstärka integritetsskyddet i Försvarets radioanstalts signalspaning. Det är i princip det enda positiva de svenska operatörerna har att säga om de tillägg till FRA-lagen som nu är ute på remiss. I sitt remissvar varnar operatörerna för ökade kostnader och minskade investeringar.

Operatörerna konstaterar att integritetsskyddet bara gäller svenskars skydd, vilket kan på konsekvensen att svenska operatörer måste bygga separata infrastrukturer för varje land de är verksamma i.

"Följdeffekten av detta är att svenska operatörer tvingas till stora investeringar vilket försämrar deras möjligheter att konkurrera med övriga europeiska operatörer. Konsekvensen för svenskt vidkommande är minskade it-investeringar, tappad transittrafik och en internationellt försämrad position för den svenska it-branschen. Vidare kommer kostnaderna oundvikligen övervältras på slutkunderna", skriver operatörerna i remissvaret.

Kostnaderna har tidigare uppskattats till 100-300 miljoner kronor. De blir nu väsentligt mycket högre, enligt operatörerna, som också kritiserar hur insamlingen av utländsk trafik ska gå till.

"Möjligheterna att enkelt separera nationell och internationell trafik är överskattade i promemorian. Detta i kombination med att en stor mängd nationell trafik i realiteten passerar utlandet samt att det är mycket svårt och informationskrävande att separera den från internationell trafik riskerar att göra undantagsregeln om förstörelse av felaktigt insamlad nationell trafik till en huvudregel", skriver operatörerna.

Bakom remissvaret, som finns att läsa här, står IT&Telekomföretagen, Com Hem, Hi3G, Telenor och Teliasonera.