Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand blir en nyckelperson inom svensk e-förvaltning. Regeringen har utsett honom till ordförande för den e-delegation som ska leda och samordna arbetet med att utveckla it-baserade tjänster och lösningar i den svenska statsförvaltningen.

– Jag har stora förväntningar, tanken är att Sverige ska återta en ledande position inom e-förvaltning, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, kd, till CS.

E-delegationen är regeringens nästa steg i att införa ett "koncernperspektiv" på it-utvecklingen i staten. Det första steget togs med nedläggningen av Verva och inrättandet av en särskild grupp statssekreterare på regeringskansliet med ansvar för e-förvaltningsfrågor.

– E-delegationen ska följa upp statens it-kostnader och öka samspelet mellan regeringen och myndigheterna, säger Mats Odell.

Delegationen består av en rad generaldirektörer från de mest it-intensiva myndigheterna. Det öppnar för ett "helt annat samspel", enligt Mats Odell.

– De som fattar besluten på de it-tunga myndigheterna är också de som ska delta i arbetet. Det är en revolution jämfört med när en liten myndighet som Verva skulle styra de här stora myndigeterna. Det gick ju inte.

Direktiven regeringen gett delegationen är kortfattade men innehållsrika. Ett huvudsyfte med e-delegationen är att genomföra regeringens handlingsplan för e-förvaltning och förenkla för medborgare och företag.

Förutsättningarna för utvecklingen av fler e-tjänster ska öka, framför allt tjänster som integrerar flera myndigheters processer. Delegationen ska också samordna de statliga myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt samt följa upp deras effekter.

Av detaljerna framgår att delegationen ska främja övergången till ny teknik, exemplifierat med ipv6, och samordna it-standardiseringsarbetet i staten. Regeringen höjer samtidigt ambitionsnivån när det gäller öppen källkod. E-delegationen ska enligt direktiven sträva efter att offentliga e-tjänster i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på öppna standarder, använda mjukvara som bygger på öppen källkod. Arbetet ska också gå mot lösningar som "stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar".

– Rikspolisstyrelsen upphandlade en lösning byggd på öppen källkod, det betyder för dem en minskad kostnad på 2o0 miljoner kronor över en femårsperiod. Det visar att det är viktigt att ha den grundinställningen, säger Mats Odell.

I ett första steg ska e-delegationen ta fram ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. Förslaget ska vara klart senast den 30 september i år.

Fakta

Mats Sjöstrand, generaldirektör Skatteverket
Karin Starrin, generaldirektör Tullverket
Annika Bränström, generaldirektör Bolagsverket
Adriana Lender, generaldirektör Försäkringskassan
Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen
Bengt Svenson, rikspolischef Rikspolisstyrelsen
Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket
Stig Jönsson, generaldirektör Lantmäteriet
Staffan Widlert, generaldirektör Transportstyrelsen
Claes Ljung, generaldirektör Kammarkollegiet
Tomas Lidman, riksarkivarie Riksarkivet
Mats Persson, generaldirektör Jordbruksverket
Helena Lindberg, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting