Efter fyra månaders granskning har nu Riksrevisionen presenterat sina synpunkter på hur Försäkringskassan hanterat fyra stora it-inköp de senaste åren, tre av dem med anknytning till affärssystemet SAP. Kritiken är massiv.

– Det här är allvarligt. Försäkringskassan har inte följt lagen om offentlig upphandling och EG-rätten, säger riksrevisorn Karin Lindell.

Den främsta orsaken till kaoset är att det skurit sig mellan Försäkringskassans inköpsenhet och beställaren, it-avdelningen. Inköpsenheten har inte kunnat stå emot it-enhetens krav på snabba inköp.

– Det har pågått ett inbördeskrig mellan inköp och it, säger Karin Lindell.

Det har fått till följd att tre stora it-lösningar avropats i stället för att upphandlas. Riksrevisionen anser att projekten varit så pass komplexa att regelrätta upphandlingar borde ha genomförts.

Formellt är det tre stora brister som pekas ut. Dels har de underlag som leverantörerna fått att utgå ifrån hållt dålig kvalitet. Dels har Försäkringskassan i flera fall alltså inte genomfört någon regelrätt upphandling utan i stället avropat konsulthjälp från ett ramavtal. Dels har myndigheten inte kunnat visa några argument för varför den valt en leverantör framför en annan, eftersom de så kallade upphandlingsrapporterna varit dåliga eller rentav saknats.

– Det är inte osannolikt att det lett till högre kostnader och sämre service för medborgarna, säger Karin Lindell.

Ett huvudproblem har varit att Försäkringskassan inte haft koll på vad det egentligen är myndigheten har velat ha när anbud har tagits in. Inte heller har myndigheten sagt hur anbuden ska bedömas. Det har öppnat för att Försäkringskassan valt sina leverantörer helt godtyckligt, vilket är precis vad lagen om offentlig upphandling ska motverka.

– Det har varit anmärkningsvärt dåligt skött. Försäkringskassans ledning har inte tagit det här på allvar, säger Karin Lindell.

Kombinerat med stressade genomföranden har konkurrensen mellan leverantörerna försämrats. Få anbud har kommit in och Försäkringskassan har hamnat i knät på konsultbolag som kunnat diktera villkoren i avtalen.

Ett exempel på det är att konsultbolaget Accenture fått betalt tre månader i förskott under sitt arbete med det nya tandvårdssystemet. Konsultbolagen har via avtal också kunnat flytta det mesta av ansvaret vid exempelvis förseningar från leverantören till Försäkringskassan.

Riksrevisionen har nu lämnat rekommendationer till Försäkringskassan för att säkerställa att ledningen tar sitt ansvar i framtiden. Granskningen ska sedan följas upp om ett år.

– Det är för att se om de har tagit till sig våra rekommendationer vilket jag förutsätter att de gör, säger Karin Lindell.

Fakta

  • It-system för utbetalning.
  • It-system till tandvårdsstödet.
  • It-system för Kundbild och självbetjäning.
  • Fenix, migrering från stordator till Unix.

It-systemet för utbetalning föregicks av en upphandling medan övriga köptes genom avrop på ett ramavtal.
Till de huvudkonsulter som levererat de fyra it-lösningarna har Försäkringskassan hittills betalat cirka 300 miljoner kronor.