Projektet Kundbild och självbetjäning är det av Försäkringskassans SAP-projekt som gått överlägset sämst. Det nya stödet för kundtjänstens handläggare, och de nya självbetjäningstjänsterna på nätet, skulle levereras i mars 2008 men har fortfarande inte levererats.

Nu tycker Riksrevisionen att Försäkringskassan ska ställa leverantören, Logica, till svars.

– Det här är ett katastrofavtal och förmodligen det som haft mest påverkan på medborgarna. Vi anser att Försäkringskassan borde undersöka möjligheten att utkräva vite av Logica, säger Astrid Hofslagare, utredare på Riksrevisionen.

Projektet kan sägas ha gått snett redan från början. Underlaget som Försäkringskassan skickade ut var så dåligt att ingen av de två leverantörer som lämnade anbud, Logica och IBM, kunde lämna en rättvis prisindikation.

IBM gav ett pris på drygt 84 miljoner kronor, medan Logica gav ett intervallpris på mellan 25 och 46 miljoner kronor. Logica fick därefter uppdraget eftersom leverantören lämnat ”ett signifikant lägre pris än IBM”.

Men Logica har inte varit bundet av prisuppgiften och i efterhand har det också visat sig att priset överskridits avsevärt. Enligt de uppgifter Riksrevisionen fått har Logica hittills fakturerat 77 miljoner kronor och ytterligare 63 miljoner kronor har fakturerats från andra leverantörer i projektet.

Lösningarna är alltså inte levererade ännu. En orsak till det är att Försäkringskassan aldrig fick tillgång till den kompetens i form av SAP-specialister som Logica sagt skulle arbeta i projektet.

Logica hade vid flera tillfällen garanterat att bolaget hade tillgång till konsulter med rätt SAP-kompetens via moderbolaget Logica GMC i Storbritannien.

Riksrevisionen påpekar också att Försäkringskassan inte tecknat något avtal som omfattar Logicas hela åtagande.

Avtal har i stället tecknats i sex olika etapper, där bara de två första haft ett fast pris.

Under projektets gång har man dessutom slutat med den fasta prissättninggen och börjat köpa tjänster på löpande räkning. Enligt Riksrevisionen har det försatt Försäkringskassan i en svag förhandlingsposition och gjort projektet dyrare.