I it-propositionen som regeringen lade fram 25/1 framhålls att informationstekniken har stor betydelse för skolelevers möjlighet att utvecklas.

Samtidigt presenterade OECD den 24/1 en rapport som visar att svenska elever har dålig tillgång till datorer i skolan.

Rapporten är alarmerande. Vi får en ökad kunskapsklyfta om inte regeringen tar ansvar för ett nationellt program som ser till att alla Sveriges skolelever har samma möjligheter att använda datorer i undervisningen.

I Sverige har vi länge förstått de fördelar som en dator medför.

Möjligheterna till arbetseffektivisering är oerhört många när man lärt sig hantera datorn på rätt sätt. Det håller Sveriges regering med om.

I it-propositionen kan man läsa att informationsteknik kan öka effektiviteten i inlärning och att den är nödvändig för samhällets tillväxt.

Regeringens visioner återspeglas inte i svenska klassrum, visar OECD-rapporten. I den framgår att Sverige, som slår sig på bröstet när det gäller datorpenetration, kommer långt ned på listan över elevers tillgång till datorer i skolorna.

Bland annat kan man läsa att antalet skolelever som tvingas dela på en dator är dubbelt så många i Sverige som i USA. Vi hamnar bakom samtliga nordiska länder.

Man kan läsa att rektorer med ansvar för 50 procent av svenska elever anser att bristen på datorer påverkar undervisningen negativt.

Elever som haft dator en längre tid presterar mycket bättre i till exempel matematik.

Anledningen till att i snitt 6,5 svenska elever tvingas dela på en dator ligger i bristen på styrning från regeringen för tillgången på datorer i skolan. Det finns 290 kommuner i Sverige, alla med olika styrning, ekonomi och fokus på it i skolan.

Fördelningen av datorer är väldigt ojämn mellan kommuner och skolor.

I en undersökning gjord av Microsoft visar det sig att vissa skolor i det närmaste saknar datorer.

Samtidigt har framsynta skolor, som Tensta Gymnasium utanför Stockholm, och Rosendahlskolan i Uppsala, tilldelat varje elev en dator att använda under lektionstid.

It-propositionen som lades fram av regeringen visar på en sund inställning till informationsteknikens möjligheter för undervisningen.

Visionerna kan dock aldrig genomföras om eleverna tvingas lita till kommunernas varierade förmåga och fokus på att förse dem med it-resurser i skolan.

Tack vare hem-pc-programmet har över 90 procent av svenska elever tillgång till dator hemma.

Därmed har Sveriges skolor en fantastisk möjlighet att lära eleverna att utnyttja datorn för att effektivisera lärandet.

Det innebär att bristen på datorer är ett oerhört slöseri med de kunskapsresurser som eleverna skaffat sig i hemmet.

Med dagens prisnivåer och sett över tre år torde kostnaden för en bärbar dator landa på drygt ett par tusenlappar per läsår.

I OECD-rapporten kom Sverige på 17:e plats på listan över datortillgång i skolan.

Det är mycket allvarliga siffror, och för att inte svenska skolor ska hamna ännu längre måste kommunerna ifråntas ansvaret för datortillgång i skolan.

Därför måste regeringen omedelbart visa på reell handlingskraft genom att finansiera ett nationellt program där varje kommun får öronmärkta resurser till elevdatorer.

Det är det enda sätt som garanterar att alla svenska elever tillgång till datorer i skolan.

Oavsett vilken kommun man växt upp i ska det säkerställa att Sverige åtminstone kan höja kunskapsnivån över genomsnittet i OECD.

Om inte ett sådant nationellt program genomförs får vi dels en ökad kunskapsklyfta mellan elever beroende på vilken kommun de växt upp i, dels tappar vi ytterligare kunskap i förhållande till andra länder.