Holms debattinlägg är påverkat av lobbyorganisationers ståndpunkter och inte grundat på en analys av gällande rätt.

Mjukvara omfattas av patenträtten både i USA och i Europa. Se www.epo.org och www.prv.se. Det spelar ingen praktisk roll om direktivet för datorrelaterade uppfinningar inte genomförs.

Om datorrelaterade uppfinningar ska omfattas av patenträtten är en annan fråga och bör diskuteras i ljuset av gällande rätt.
Gällande rätt är att datorprogram kan registreras som uppfinning om det uppfyller kraven på patentabilitet, kan tillgodogöras industriellt, är nytt och väsentligen skiljer sig från det kända.

Skyddet löper 20 år från ansökningsdagen. Under skyddstiden får ingen annan utnyttja uppfinningen i sin näringsverksamhet. Ett patent inskränker inte till vetenskapliga experiment.

Man får undersöka en uppfinnings användbarhet och dess vidareutvecklingsmöjligheter.

Experimenträtten gäller även dem som forskar i industrin. I patenträtten är även offentliggörandet centralt. Alla registrerade uppfinningar offentliggörs.

Således hindrar inte patenteringen av mjukvara "framtidens forskning". Den kanske snarare gynnar forskningen. Det med tanke på vad som gäller inom upphovsrätten, ett skydd som även omfattar mjukvara.

Upphovsrätten är ett formlöst skydd som uppkommer när ett datorprogram skapas. Skyddet gäller under upphovsmannens livstid plus 70 år efter. Så länge upphovsrätten gäller får man inte utan tillstånd använda ett datorprogram i forskningsverksamhet.

Enligt upphovsrätten gäller, i motsats till patenträtten, att innehavaren av mjukvara inte behöver göra koden tillgänglig för andra.

Den kan hållas hemlig. Man kan således inte tvinga någon att offentliggöra ett datorprograms källkod för att undersöka hur programmet är konstruerat.

Sanna Wolk
doktorand i immaterialrätt, Stockholms universitet