Film- och musikbranschens försök att få internetleverantörerna att bära ansvaret i fildelningsfrågan stöter på patrull direkt. Post- och telestyrelsen, PTS, säger prompt nej till blockering av sajter som misstänks för illegal fildelning.

Christoffer Karsberg är nätsäkerhetschef på PTS. Att ålägga internetleverantörer att blockera åtkomst till vissa sajter vore högst bekymmersamt, menar han:

– Det vore problematiskt om ansvaret för blockering läggs på operatörerna. Vi tror inte att det är rätt väg att gå. Det är förenligt med både risker och dålig precision, säger han.

Ställningstagandet grundar sig i det resonemang som PTS förde i sitt remissvar till den nyligen avslutade utredningen om reglering av spel på nätet. Även där föreslogs att svenska operatörer skulle använda blockering för att hindra svenskar från att komma åt utländska sajter som inte reglerades av svensk lag.

Det förslaget dömde PTS ut som både verkningslöst och etiskt tvivelaktigt. Effekten av en blockering kan ifrågasättas ur ett praktiskt perspektiv, innebär stora kostnader för marknadens aktörer och kan medföra inskränkningar i enskildas yttrandefrihet, står att läsa i remissvaret.

Samma resonemang bör gälla oavsett om blockeringen slår mot speltjänster eller sajter som misstänks för illegal fildelning, enligt Christoffer Karsberg. Blockering av enskilda sajter är ett trubbigt vapen som riskerar att skada den personliga integriteten och friheten på nätet:

”Mot bakgrund av risken för att den föreslagna regleringen medför begränsningar i bland annat enskildas yttrandefrihet på sätt som inte till fullo beaktats i utredningen, kan det, enligt PTS mening, inte uteslutas att regleringen, med beaktande av grundläggande fri- och rättigheter, går längre än vad som är motiverat med hänsyn till dess bakomliggande syfte,” står att läsa i PTS remissvar.

Myndigheten påpekar även att teknikutvecklingen snabbt kommer göra blockeringen verkningslös. Redan idag är det enkelt att kringgå blockering på landsnivå med hjälp av anonymiserings- proxytjänster:

”När en anonymiseringstjänst placerad i utlandet används, blir effekten även den att användaren kan nå tjänster och information som är tillgänglig i det land där anonymiseringstjänsten finns, utan att eventuella begränsningar i användarens land får någon effekt,” skriver PTS.

Fakta

Post- och telestyrelsen bevakar, kontrollerar och reglerar post- och telekommunikationen i Sverige. Myndigheten har det yttersta ansvaret för att operatörerna följer rådande lagar och regler samt att rimliga pris- och konkurrensnivåer upprätthålls.