I Konjunkturinstitutets mätning dyker it-branschens nyckeltal för första gången under nollstrecket. Helhetsbedömningen av temperaturen i it-branschen, den så kallade konfidensindikatorn, rasar från plus två under det sista kvartalet 2008 till minus 25 i april 2009.

Det är ett större fall än för de flesta andra sektorer, men fortfarande något bättre än näringslivet som helhet. För hela Sverige hamnar konfidensindikatorn på minus 27.

I Stockholm klarar sig branschen betydligt bättre. Där blir konfidensindikatorn för det första kvartalet 2009 minus 13, ned från plus 8 det sista kvartalet 2008. Hela huvudstadens näringsliv faller från minus 15 till minus 23 under samma period.

– It-branschen i Stockholm ut-vecklas inte riktigt lika illa som övriga branscher. Så fortsätter det. Men under årets första kvartal börjar branschens konjunkturindex visa negativ tillväxttakt. Det var inte fallet tidigare, säger Johan Treschow, analytiker på Stockholms Handelskammare.

Även om kurvan vände neråt under det första kvartalet 2009 står alltså it emot det vikande marknadsläget bättre än många andra sektorer. Paradoxalt nog har branschen till viss mån den förra krisen att tacka för det.

I efterdyningarna av dotcombubblan renodlade företagen sine affärsidéer och verksamheter. I dag är it-branschen lönsam och väl förankrad i verkligheten.

– Bolagen fick sig en läxa för åtta nio år sedan. De stärktes, förstod att det inte gick att skapa pengar på luft utan att man behövde reella idéer, säger Johan Treschow.

– För varje år blir it mer integrerat i näringslivet som helhet. När företag ska spara i dag är det inte lika självklart att ta från it-avdelningen som det var för tio år sedan.

Vad måste ske för att saker och ting ska börja peka uppåt igen?

– Det är fascinerande att en stor del av den här konjunkturen är psykologisk. Det behövs en kritisk massa med positiv framtidstro som vågar agera. Det är då det vänder.

Fakta

Konjunkturinstitutets konfidensindikator är ett nyckeltal som representerar den genomsnittliga temperaturen eller ”läget” i en viss bransch.

Nyckeltalet för it arbetas fram ur enkätsvar från 337 företag i branschen. Företagen tillfrågas om utvecklingen av den egna verksamheten, utvecklingen av efterfrågan samt förväntingar på efterfrågan i framtiden.