Bara några månader efter att den första delen av Försvarsmaktens SAP-system sjösatts, befinner sig projektet i ett kritiskt läge. Källor med insyn i arbetet säger att det råder kaos på Försvarsmaktens logistik, det förband som först infört systemet för sin ekonomihantering.

En promemoria från Statskontoret som CS tagit del av berättar också om allvarliga störningar på förbandet.

Inköp och fakturering har i hög grad fått hanteras manuellt och problem i systemstödet har fått lösas med manuella nödlösningar. Det handlar också om förseningar i bokslutsarbetet och om stopp i ärendehanteringen på grund av felaktiga grunddata.

Personalen på logistikförbandet arbetar till följd av det under stor press. Även Försvarets personalenhet har drabbats av problem.

Enligt Statskontoret har själva driften varit rimligt stabil och projektet har hittills hållit tidsplan och kostnadsram. Men det är för att projektet fokuserat på just de ekonomiska och tidsmässiga målen på bekostnad av leveransernas kvalitet.

– Projektet drivs i för hög grad som ett systemutvecklings- eller teknikinförandeprojekt, i stället för ett program för verksamhetsutveckling. Verksamheten är inte tillräckligt involverad, säger Anders Dager, utredare på Statskontoret.

Statskontoret ser stor risk för att projektet blir både försenat och dyrare än planerat. Ett av huvudsyftena med projektet är att Försvarsmakten ska kunna svara upp till regeringens krav på en fullgod redovisning av försvarets omdebatterade ekonomi och resurser. Redovisningen ska grunda sig i försvarets nya ekonomimodell, som ska vara gemensam för hela Försvarsmakten.

– Ekonomimodellen är beslutad, fastställd och införd, men implementationen förutsätter ett systemstöd, säger Anders Dager.

Problemet är att modellen inte gått att anpassa till de förutsättningar som ges av standardmodulerna i SAP. Om inte ekonomimodellen ändras krävs nya systemanpassningar och därmed stora kostnadsökningar.

Försvaret skulle ursprungligen använda den nya ekonomimodellen för årsredovisningen 2007, men det gick inte.

Även i årsredovisningen för 2008 finns osäkerhet kring den ekonomiska informationen, med hänvisning till att det nya it-systemet inte är färdigt. Utsikterna för 2009 är inte bättre.

Statskontoret är kritiskt.

– Den politiska beställningen är inte en beställning av ett systemstöd. Oavsett systemstöd ska Försvarsmakten möta kraven från regering och riksdag. Som det ser ut kommer det att ta ett antal år innan Försvarsmakten fullt ut kan möta kraven, säger Anders Dager.

Totalkostnaden, i dag beräknad till 2,4 miljarder kronor, är också den högst osäker. Förhandlingar pågår just nu mellan Försvarsmakten och IBM om projektets fortsättning.