Mycket lite har gjorts för att för att hantera de grundläggande problemen i Försäkringskassans it-verksamhet. Och effektiviseringen av myndighetens kärnverksamhet, som var ett viktigt skäl till it-projekten på Försäkringskassan, har uteblivit. Det konstaterar Statskontoret i en färsk granskning.

Försäkringskassans nya ledning stoppade stora delar av utvecklingsverksamheten i januari, men någon ny it-strategi finns ännu inte, trots att en sådan skulle lämnas till socialdepartementet i april. Det är osäkert när arbetet ska komma igång igen och i vilken riktning utvecklingen ska drivas framöver.

Statskontoret säger att detta nu måste klaras ut och utvecklingsarbetet återupptas. Det största behovet är en automatisering och förenkling av handläggarnas system, men inga pengar finns avsatta för detta under 2009.

"Det handlar om effektiviteten i handläggningen, men även om kontrollaspekter och kraven på rättssäkerhet i handläggningen. Risken för fel i handläggningen ökar då handläggaren tvingas lägga in information i flera olika system samtidigt", skriver Statskontoret i sin promemoria.

"Enligt Statskontorets bedömning är det därför olyckligt att en sådan utveckling inte har påbörjats."

Allt är inte negativt. It-organisationen är mindre pressad än tidigare tack vare att takten i utvecklingsarbetet sjunkit. Det har också lett till att kostnaderna har minskat och att den ekonomiska situationen är mindre oroande. Bland annat har Försäkringskassan gjort sig av med ett stort antal konsulter. Försäkringskassans ledning har också tagit ett fastare grepp om it-verksamheten, vilket Statskontoret välkomnar.

Samtidigt saknas fortfarande en tydlig målbild för it-verksamheten och it-organisationen har ännu inte funnit stabila arbetsformer. Den ekonomiska planeringen är lika kortsiktig som tidigare och sättet som planering och uppföljning görs har inte ändrats.

Statskontoret dömer också ut den redovisning av it-verksamheten som Försäkringskassan, efter att ha fått uppskov flera gånger, lämnade till socialdepartementet i slutet av april. Det är inte bara en it-strategi som saknas, det gör även bland annat en risk- och konsekvensanalys och kostnadsbedömningar.

"Försäkringskassans redovisning brister på en rad punkter. Den ger inte det underlag regeringen har efterfrågat", skriver Statskontoret.

Fakta

Försäkringskassan har haft stora problem med sin it-utveckling, som dragits med stora förseningar och skenande kostnader. Problemen kulminerade under 2008.
Bakom problemen fanns bland annat brist på styrning och stort konsultberoende i samband med införandet av ett nytt it-system, baserat på tyska affärssystemet SAP.
Försäkringskassan har fått stark kritik från såväl Statskontoret som Riksrevisionen.