Medan Sverige fortsätter att tappa toppas statistiken av länder som Sydkorea, Kanada, Taiwan och Danmark, enligt Internationella Teleunionen. Med tanke på kopplingen mellan bredband och välfärd, tillväxt inom näringslivet och effektivisering av offentlig verksamhet finner vi situationen ytterst allvarlig.

Ännu allvarligare är att Sverige inte har någon tydlig bredbandsstrategi. I Sydkorea har man inte bara slagit fast att alla hushåll skall vara anslutna 2010, utan även att accesshastigheten ska vara 100 Mbit/s. Även andra länder, till exempel Kanada, har klara mål om bredbandstäckning nationellt.

Sverige halkar efter som välfärdsland om inte infrastrukturen utvecklas.

Kreativa och framgångsrika företag flyttar till länder med förutsättningar att utveckla företag, affärer och humankapital.

Möjligheten att förbättra, utveckla och samtidigt effektivisera den offentliga sektorn förloras till stor del, liksom potentialen att utveckla närdemokratin och stöda glesbygden.

Även industrin karakteriseras i dag internationellt av relativt små företag, kompetenta men nischade. Det finns inte resurser till långsiktig forskning och utveckling. Den tillämpade forskningen och teknikutvecklingen är i starkt avtagande.

Vi ser med oro hur Sverige tappar den generella systemkompetensen inom bredbandsområdet och möjligheten att vara tekniskt ledande. På sikt riskerar vi att tappa bredbandsindustrin.

För att främja bredbandsutvecklingen har flera företag och institut gått samman i Kista Broadband Alliance. En samverkan mellan aktörer i Stockholm med syftet att utveckla Sverige till att bli ledande på bredband.

Vår första prioritet är att Sverige ska utarbeta en aggressiv nationell strategi med målsättning om antalet anslutningar, bandbredd, tjänster och relaterade frågor som tillväxt, effektivisering och livskvalitet. I strategin ska ansvar, befogenheter och resurser ingå samt samspelet mellan marknad, stat och forskning.

Här är våra konkreta förslag till statliga insatser:

En bredbandsstrategi. Utarbeta en nationell bredbandsstrategi med klara mål och syften på infrastruktur och tjänster samt ansvar och resurser.

Svensk bredbandsforskning. Skapa en tillräcklig kritisk massa runt svensk forskning och utveckling. Stöd testbäddsverksamhet och nationella "showcase" för att stimulera nya funktioner, produkter och tjänster. Knyt forskningen nära marknadens aktörer så att tillämpning av nya funktioner, produkter och tjänster kan ske effektivt och snabbt.

Tjänsteutveckling. Stöd satsningen på tjänsteutveckling och låt den offentliga sektorn agera beställare och vara användare av nya avancerade tjänster. Introducera pristävlingar, stipendier etc. för att stimulera nyskapandet.

Bredband för mer än internet. Stöd "äkta" bredband.

En rapport från The Economist uppger att IT och bredband har bidragit med 50 procent, till den relativa årliga produktivitetsökningen i Sverige på 2,67 procent åren 1996?2002.

En satsning på bredband ger stora möjligheter för både befintliga företag och nystartade.

Det gäller den inhemska marknaden men även exportmöjligheter av "state of the art"-produkter.

En ledande position inom bredbandsområdet innebär flera positiva effekter. Det ger oss:

Tillväxt genom att våra svenska företag generellt blir mer effektiva och konkurrenskraftiga, ett ökat intresse från utländska företag att investera i Sverige samt att det etableras en ledande svensk bredbandsindustri och skapande av nya företag.

Välfärd genom att vi med begränsade resurser kan förbättra sjukvården, utbildningen, öka möjligheten till distansarbete och distansutbildning, skapa regionalt kulturutbud och lokala tjänster, stötta närdemokratin och underlätta att bo i glesbygd.

Om vi i Sverige agerar snabbt finns stor potential att återta en plats i täten inom en bransch som förutom alla positiva samhälls- och företagseffekter förväntas växa globalt med 50 procent per år.

Styrgruppen för Kista Broadband Alliance
Jonas Birgersson vd, LABS 2 Group
Thomas Duffy vd, Net Insight
Sverker Hannervall vd, Cisco Systems Sverige
Örjan Mattsson Senior Scientist Acreo
Peder Ramel vd, Bredbandsbolaget
Jan Werne vd, i3Micro