Detta gäller såväl strålning från basstationer som från mobiltelefoner. Detta under förbehållet att rekommendationerna från internationella strålskyddskommissonen för ickejoniserad strålning, Icnirp, inte överskrids.

Samma slutsats
Under senaste åren har både internationella och nationella expertgrupper genomfört ingående riskbedömningar kring elektromagnetiska fält. Enkelt förklarat kommer de olika grupperna fram till samma slutsats som den brittiska Stewartkommissionen kom fram till år 2000. Det vill säga att exponering för radiofrekvent strålning inte orsaker skadliga hälsoeffekter om man håller sig till Icnirps rekommendationer.

Dock finns det studier som ger vissa indikationer på att biologiska effekter kan förekomma även vid exponeringsnivåer under Icnirps riktlinjer.

Använd ändå handsfree
En bra princip för att verkligen vara på den säkra sidan är att använda billiga och enkla sätt att minska exponeringen såsom exempelvis handsfreeutrustning, vilket också rekommenderas av de nordiska strålskyddsmyndigheterna.