I ett debattinlägg i CS 22/9 -09 kritiseras PTS förslag om reglering av Teliasoneras nationella fibernät.

Teliasoneras infrastrukturbolag, Skanova, anser att marknaden behöver stimuleras och att PTS viktigaste uppgift är att skapa ett gynnsamt klimat för investeringar i fiber.

Bahnhof svarar i ett inlägg den 25/9 -09 och lyfter frågan om risken för monopolisering på fibermarknaden.

PTS ser behov av investeringar i fiber. Regleringen ska vara ett ramverk som ger förutsättningar för investeringar och en konkurrens som leder till ett urval av leverantörer och tjänster som konsumenterna kan välja bland.

Det är konsumenternas efterfrågan och betalningsvilja som är den drivkraften bakom nyinvesteringar i fibernät, inte regleringen.

Ett stort problem på marknaden är att Teliasonera inte får till stånd en fungerande köp- och säljrelation med sina grossistkunder.

Vi hoppas att företaget och dess grossistkunder – ifrån den spelplan som vår reglering ger – ska skapa en fungerande köp- och säljrelation. Då skulle behovet av detaljreglering kunna minska.

Självklart ska Teliasonera ges möjlighet att ta betalt för investeringar de gör i fibernätet. PTS förslag innebär att Teliasonera ges möjlighet att ta ut ett pris som om nätet byggdes på nytt, inklusive avkastning på kapitalet, även om Teliasonera kan använda den kanalisation som används för kopparnätet.

Prisregleringen tar också hänsyn till de skillnader i geografiska förutsättningar som råder där fibernätet byggs.

PTS är mitt i arbetet med den nya tillträdesregleringen. Det innebär att förutsättningar skapas för operatörer att erbjuda bredbandstjänster via Teliasoneras fiber- och kopparnät. Diskussionen gäller vad som bör regleras och hur.

Det är en balansgång för PTS att göra så rimliga avvägningar som möjligt för att operatörer ska få möjlighet att investera och för att vi ska få en långsiktigt hållbar konkurrens.

PTS analyserar de remissvar myndigheten fått från marknadens aktörer. Därefter skickas beslutsutkasten på remiss till EU-kommissionen. PTS tänker fatta slutligt beslut i år. Det är lätt att fastna i en diskussion kring Teliasoneras vilja att investera i fibernät.

PTS arbete syftar till att även andra operatörer ska ges förutsättningar att investera på olika nivåer. För att en sådan situation ska komma till stånd krävs möjligheter för de operatörerna att utnyttja delar av Teliasoneras landsomfattande nät för att göra egna investeringar i anslutning till det.

Det är PTS förhoppning att vi tillsammans kommer fram till en lösning. Det gynnar bredbandskonsumenterna.


Marianne Treschow - generaldirektör, kommunikationsmyndigheten PTS